Điều kiện KD chuẩn của Viffas • Điều kiện KD chuẩn của Viffas
  I. NHỮNG QUI TẮC CHUNG:

  Các điều kiện kinh doanh chuẩn dưới đây được gọi tắt là CĐKKDC sẽ được áp dụng cho tất cả các dịch vụ được tiến hành, thực hiện hoặc đưa ra bởi công ty đang hoạt động như những người giao nhận vận tải kể cả trong trường hợp công ty này đưa ra vận đơn hoặc một chứng từ nào khác chứng tỏ hợp đồng chuyên chở giữa một bên không phải là công ty với khách hàng hoặc chủ hàng.

  Trong trường hợp công ty hoạt động như người vận tải, những qui định của chứng từ được phát hành bởi hoặc nhân danh công ty mang nội dung vận của vận đơn, dù chuyển nhượng được hay không, sẽ là bắt buộc và trong trường hợp có xung đột các điều kiện, thì những qui định của chứng từ đó vẫn bao trùm lên các điều kiện của CĐKKDC trong phạm vi xung đột.

  Đối với các dịch vụ liên quan đến thủ tục hải quan, thuế, giấy phép, tài liệu lãnh sự, giấy chứng nhận xuất xứ, giám định, các loại giấy chứng nhận và các dịch vụ tương tự hoặc ngẫu nhiên. Công ty luôn luôn chỉ được coi là hành động như một đại lý và không bao giờ được coi là người ủy thác.

  II. ĐỊNH NGHĨA:

  Trong những điều kiện kinh doanh chuẩn này:

  “Công ty” – là hội viên của Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam, người đứng ra đảm nhận cung cấp những dịch vụ.

  Những “điều kiện” là toàn bộ những cam đoan, diều khoản, điều kiện ghi trong CĐKKDC.

  “Khách hàng” là bất kì một cá nhân, hay bất kì một công ty, tổng công ty và xí nghiệp, hoặc một tổ chức.

  “Chủ” là chủ hàng gồm cả người gửi hàng và người nhận hàng và bất kì một cá nhân nào khác có quyền hoặc sẽ có quyền lợi đối với hàng hóa và bất kì ai hoạt động nhân danh những người vừa nêu trên.

  “Hàng hóa” bao gồm hàng hoặc container không do công ty hoặc nhân danh công ty cung cấp, hoặc một phần của chúng mà công ty cung cấp dịch vụ.

  “Hàng nguy hiểm” là hàng được nêu trong “Luật hàng nguy hiểm hàng hải quốc tế” do Tổ chức tư vấn hàng hải quốc tế (IMO) phát hành và công bố.

  “Các chỉ dẫn” là sự liệt kê những yêu cầu riêng biệt của khách hàng.

  III. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY:

  Công ty sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình với sự quan tâm, mẫn cán và trình độ xét đoán hợp lí.

  Công ty sẽ thực hiện các dịch vụ của mình trong khoảng thời gian hợp lí trừ khi có thỏa thuận riêng trước đó bằng văn bản như là chỉ dẫn cho công ty.

  Tùy thuộc vào CĐKKDC và trong trường hợp cụ thể về quyền tự quyết dành cho công ty dưới đây, công ty sẽ làm tất cả các bước hợp lí nhằm thực hiện các hướng dẫn của khách hàng mà công ty đã chấp nhận.

  Nếu tại thời điểm bất kì nào đó trong quá trình thực hiện, công ty cân nhắc hợp lí và thấy có lí do thích đáng vì những lợi ích của khách hàng để làm khác với bất kì chỉ dẫn nào của khách hàng, thì công ty được phép làm như vậy mà sẽ không phải gánh chịu thêm bất kì trách nhiệm nào khác trong hậu quả của việc làm đó.

  Khi sử dụng quyền tự quyết của mình như CĐKKDC cho phép, công ty sẽ thực hiện sao cho phù hợp với quyền lợi của khách hàng.

  Nếu sau khi hợp đồng đã được thỏa thuận các trường hợp hoặc hoàn cảnh nào đó xảy ra mà theo nhận định của công ty nó có thể làm mất khả năng thực hiện toàn bộ hay một phần những hướng dẫn của khách hàng thì công ty phải từng bước hợp lý thông báo cho khách hàng biết và xin những hướng dẫn thêm. • Viffas tự tạo ra hay căn cứ của Viffas có tuân thủ theo một form chung nào không ạ?