Viffas tự tạo ra hay căn cứ của Viffas có tuân thủ theo một form chung nào không ạ?