Theo mặc định, Email của bạn sẽ được ẩn và public sẽ không thấy được
Một tên truy cập duy nhất có từ 2 đến 16 ký tự. Những người khác có thể nhắc đến bạn bằng @tên truy cập.
Mật khẩu của bạn phải có ít nhất 6 ký tự