Quy trình bồi thường bảo hiểm hàng hóa • Các bước cơ bản của quy trình bồi thường hàng hóa diễn ra như sau:

  B1: Tiếp nhận hồ sơ khiếu nại từ khách hàng
  B2: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
  B3: Tính toán bồi thường
  B4: Trình duyệt (một số trường hợp phải làm tờ trình bồi thường thương mại)
  B5: Xác báo bồi thường, thông báo bồi thường
  B6: Thông báo bồi thường
  B7: Thanh toán bồi thường
  B8: Đòi bồi thường người thứ ba, xử lí tài sản bị hư hỏng
  Một số nội dung của công tác bồi thường:
  a/ Nguyên tắc bồi thường:

  Số tiền bảo hiểm (STBH) là giới hạn tối đa của số tiền bồi thường (STBT). Tuy nhiên các khoản tiền sau (ngoài số tiền tổn thất) cũng được bồi thường như các chi phí đã chi ra để cứu vớt hàng, chi phí cứu nạn, phí giám định, tiền đóng góp tổn thất chung (TTC) dù STBT vượt quá STBH.
  Bồi thường bằng tiền không bồi thường bằng hiện vật. Thông thường nộp phí bảo hiểm bằng loại tiền tệ nào thì bồi thường sẽ bằng loại tiền tệ đó.
  Khi trả tiền bồi thường, người bảo hiểm sẽ khấu trừ các khoản tiền mà người được bảo hiểm đã đòi được ở người thứ ba.
  b/ Tính toán bồi thường:
  Sau khi xác định tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường bảo hiểm, bồi thường viên (BTV) sẽ dựa trên cơ sở tổn thất hoặc ước tính, so sánh STBH và Giá trị bảo hiểm (GTBH) để xác định đúng STBT.

  Nguyên tắc chung bồi thường TTC

  Người bảo hiểm bồi thường cho người được bảo hiểm phần đóng góp vào TTC dù hàng được bảo hiểm theo điều kiện nào. Nếu STBH thấp hơn giá trị phải đóng góp TTC, người bảo hiểm chỉ bồi thường theo tỉ lệ giữa STBH và giá trị phải đóng góp TTC.
  Không bồi thường trực tiếp cho người được bảo hiểm mà thanh toán cho người tính toán TTC do hãng tàu chỉ định.
  STBT này được cộng thêm hay khấu trừ phần chênh lệch giữa số tiền đã
  đóng góp và số tiền phải đóng góp TTC.
  Nguyên tắc chung bồi thường tổn thất riêng (TTR)

  Đối với Tổn thất toàn bộ thực tế (TTTB thực tế): Bồi thường toàn bộ STBH.
  Đối với TTTB ước tính: Bồi thường toàn bộ STBH nếu người được bảo hiểm từ bỏ hàng. Trường hợp người được bảo hiểm không từ bỏ hàng hoặc xin từ bỏ nhưng người bảo hiểm không chấp nhận, sẽ bồi thường theo mức độ tổn thất thực tế.
  Với Tổn thất bộ phận (TTBP): Bồi thường số kiện, số bao hàng bị thiếu, mất hay giá trị trọng lượng số hàng rời bị thiếu, mất hoặc bồi thường theo mức giảm giá trị thương mại của phần hàng bị tổn thất.
  Tổn thất về chi phí: ngoài tổn thất hàng do những rủi ro được bảo hiểm gây ra, có một số loại chi phi khi phát sinh được bồi thường (đã đề cập ở mục 1.2.3 – Các loại chi phí). Ngoài ra, nếu trong HĐBH có ấn định mức miễn thường của công ty bảo hiểm thì khi tổn thất xảy ra, khi xác định mức bồi thường phải tính đến mức miễn thường này.
  c/ Hồ sơ bồi thường:
  Hồ sơ bồi thường bao gồm các chứng từ chính như sau:

  Thư khiếu nại đòi bồi thường của người được bảo hiểm
  Bản chính của Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH)/ Đơn bảo hiểm và giấy sửa đổi bổ sung (nếu có)
  Bản chính của Vận tải đơn hoặc Hợp đồng chuyên chở
  Thư dự kháng/ thông báo tổn thất, Biên bản giám định
  Giấy biên nhận của người chuyên chở khi giao hàng và phiếu ghi trọng lượng tại nơi nhận hàng cuối cùng.
  Các chứng từ giao nhận hàng của cảng hoặc của cơ quan chức năng
  Công văn, thư từ trao đổi của Người được bảo hiểm với Người chuyên chở và các bên khác về trách nhiệm của họ đối với tổn thất.
  Hóa đơn/ biên lai và các chi phí khác
  Trường hợp các chứng từ trong hồ sơ khiếu nại chưa đủ sức thuyết phục để chứng minh tổn thất thì có thể yêu cầu khách hàng cung cấp thêm một số chứng từ khác như:
  Hợp đồng mua bán, thư tín dụng, lược khai, nhật kí hàng hải, phiếu kiểm đếm, giấy chứng nhận đăng kiểm, các biên lai của cơ quan có liên quan..Hồ sơ bồi thường phải được lưu trữ trong 10 năm • Tàu mà mắc cạn, rồi ảnh hưởng giao hàng, phạt hợp đồng thì hãng tàu có các điều kiện miễn trừ? • KHông ai mong muốn bị rủi ro nhưng hiện nay quy trình bồi thường ngày càng được quan tâm cải thiện?
  Các công ty bảo hiểm đang dần chuyên nghiệp hơn???


Hãy đăng nhập để trả lời