Các nội dung xuất hiện trong vận đơn (Bill of Lading) • Theo quy định của Bộ luật hàng hải Việt Nam, vận đơn có các nội dung chính như sau:
  Tên và trụ sở người vận chuyển.
  Tên người giao hàng. (consignor)
  Tên người nhận hàng (consignee) hoặc thể hiện rõ vận đơn được ký phát dưới dạng vận đơn theo lệnh hay vận đơn vô danh.
  Tên tàu.
  Cảng dỡ hàng.
  Mô tả về chủng loại, kích thước, thể tích, số lượng, đơn vị, trọng lượng và giá trị hàng nếu cần thiết;
  Mô tả về tình trạng bên ngoài hoặc bao bì hàng hóa;
  Ký, mã hiệu và đặc điểm nhận biết hàng hóa mà người giao hàng đã thông báo bằng văn bản trước khi xếp hàng lên tàu và được đánh dấu trên từng đơn vị hàng hóa hoặc bao bì.
  Tiền cước vận chuyển, các khoản thu khác của người vận chuyển và cách thức thanh toán.
  Số bản vận đơn gốc đã ký phát cho người giao hàng.
  Thời điểm, địa điểm ký phát vận đơn.
  Chữ ký của người vận chuyển, của thuyền trưởng hoặc của người đại diện khác có thẩm quyền của người vận chuyển.

  Ảnh: Mẫu vận đơn gốc, các điều kiện về vận chuyển được ghi ở mặt trước (Tên người nhận hàng/consignee đã bị che đi).

  Trên thực tế, mỗi một chủ tàu hoặc người vận chuyển tự soạn thảo và ký phát vận đơn theo mẫu riêng của mình, nhưng nhìn chung nội dung và hình thức của các vận đơn là tương tự nhau. Một bản vận đơn gốc thường có hai mặt, trước và sau. Mặt trước của vận đơn bao gồm: tên, địa chỉ của người vận chuyển, người giao hàng và người nhận hàng, người nhận thông báo, tên tàu, cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng, ký mã hiệu hàng hóa, số lượng đơn vị, trọng lượng hoặc khối lượng hàng hóa, tình trạng bên ngoài hoặc bao bì hàng hóa, tiền cước vận chuyển và cách thức thanh toán, số vận đơn, ngày cấp, nơi cấp, số lượng bản gốc được ký phát, chữ ký của thuyền trưởng hoặc của đại lý nếu được thuyền trưởng ủy quyền.

  Mặt sau của vận đơn bao gồm các điều khoản vận chuyển được in sẵn. Các điều khoản này quy định rõ quyền và trách nhiệm của người vận chuyển và chủ hàng. Mặc dù người vận chuyển đơn phương quy định các điều kiện vận chuyển in sẵn trong vận đơn, nhưng các điều khỏan này phải phù hợp với các quy định về vận đơn và vận tải đường biển trong luật quốc gia và Công ước quốc tế


Log in to reply