700 THUẬT NGỮ TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU (P2) • SECTION 3: INTERNATIONAL PAYMENT METHODS

  Payment terms/method: phương thức thanh toán quốc tế
  Terms of payment = Payment terms
  Cash: tiền mặt
  Honour = payment: sự thanh toán
  Cash against documents (CAD): tiền mặt đổi lấy chứng từ
  Open-account: ghi sổ
  Letter of credit: thư tín dụng
  Reference no: số tham chiếu
  Documentary credit: tín dụng chứng từ
  Collection: Nhờ thu
  Clean collection: nhờ thu phiếu trơn
  Documentary collection: Nhờ thu kèm chứng từ
  Financial documents: chứng từ tài chính
  Commercial documents: chứng từ thương mại
  D/P: Documents against payment: nhờ thu trả ngay
  D/A: Documents agains acceptance: nhờ thu trả chậm
  Issuing bank: ngân hàng phát hành LC
  Advising bank: ngân hàng thông báo (của người thụ hưởng)
  Confirming bank: ngân hàng xác nhận lại LC
  Negotiating bank/negotiation: ngân hàng thương lượng/thương lượng thanh toán (chiết khấu)
  Revolving letter of credit: LC tuần hoàn
  Advanced letter of credit/ Red clause letter of credit: LC điều khoản đỏ
  Stand by letter of credit: LC dự phòng
  Beneficiary: người thụ hưởng
  Applicant: người yêu cầu mở LC (thường là Buyer)
  Accountee = Applicant
  Applicant bank:ngân hàng yêu cầu phát hành
  Reimbursing bank: ngân hàng bồi hoàn
  Drafts: hối phiếu
  Bill of exchange: hối phiếu
  UCP – The uniform Customs and Practice for Documentary credit: các quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ
  ISPB- International Standard banking practice for the examination of documents under documentary credits: tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế về kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng
  Remitting bank: ngân hàng chuyển tiền/ngân hàng nhờ thu
  Collecting bank: ngân hàng thu hộ
  Paying bank: ngân hàng trả tiền
  Claiming bank: ngân hàng đòi tiền
  Presenting Bank: Ngân hàng xuất trình
  Nominated Bank :Ngân hàng được chỉ định
  Credit: tín dụng
  Presentation: xuất trình
  Banking days: ngày làm việc ngân hàng (thứ bảy không coi là ngày làm việc)
  Remittance: chuyển tiền
  Protest for Non-payment: Kháng nghị không trả tiền
  Telegraphic transfer/Mail transfer: chuyển tiền bằng điện/thư
  Telegraphic transfer reimbursement (TTR):hoan tra tien bang dien
  Deposit: tiền đặt cọc
  Advance = Deposit
  Down payment = Deposit
  The balance payment: số tiền còn lại sau cọc
  LC notification = advising of credit: thông báo thư tín dụng
  Maximum credit amount: giá trị tối đa của tín dụng
  Applicable rules: quy tắc áp dụng
  Amendments: chỉnh sửa (tu chỉnh)
  Discrepancy: bất đồng chứng từ
  Period of presentation: thời hạn xuất trình
  Drawee: bên bị kí phát hối phiếu
  Drawer: người kí phát hối phiếu
  Latest date of shipment: ngày giao hàng cuối cùng lên tàu
  Irrevocable L/C: thư tín dụng không hủy ngang (revocable: hủy ngang)
  Defered LC: thư tín dụng trả chậm
  Usance LC = Defered LC
  LC transferable: thư tín dụng chuyển nhượng
  Bank Identified Code(BIC): mã định dạng ngân hàng
  Exchange rate: tỷ giá
  Swift code: mã định dạng ngân hàng(trong hệ thống swift)
  Message Type (MT): mã lệnh
  Form of documentary credit: hình thức/loại thư thín dụng
  Available with…: được thanh toán tại…
  Blank endorsed: ký hậu để trống
  Endorsement: ký hậu
  Account : tài khoản
  Basic Bank Account number (BBAN): số tài khoản cơ sở
  International Bank Account Number (IBAN): số tài khoản quốc tế
  Application for Documentary credit: đơn yêu cầu mở thư tín dụng
  Application for Remittance: yêu cầu chuyển tiền
  Application for Collection: Đơn yêu cầu nhờ thu
  Delivery authorization: Ủy quyền nhận hàng
  Undertaking: cam kết
  Disclaimer: miễn trách
  Charges: chi phí ngân hàng
  Intermediary bank: ngân hàng trung gian
  Uniform Rules for Collection (URC):Quy tắc thống nhất về nhờ thu
  Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements Under Documentary Credit (URR) Quy tắc thống nhất về hoàn trả tiền giữa các ngân hàng theo tín dụng chứng từ
  Promissory note: kỳ phiếu
  Third party documents: Chứng từ bên thứ ba
  Cheque: séc
  Tolerance: dung sai
  Expiry date: ngày hết hạn hiệu lực
  Correction: các sửa đổi
  Issuer: người phát hành
  Mispelling: lỗi chính tả
  Typing errors: lỗi đánh máy
  Originals: bản gốc
  Duplicate: hai bản gốc như nhau
  Triplicate: ba bản gốc như nhau
  Quadricate: bốn bản gốc như nhau
  Fold: …bao nhiêu bản gốc (Vd: 2 fold: 2 bản gốc)
  First original: bản gốc đầu tiên
  Second original: bản gốc thứ hai
  Third original: bản gốc thứ ba
  International Standby Letter of Credit: Quy tắc thực hành Tín dụng dự phòng quốc tế (ISP 98)
  Copy: bản sao
  Shipment period: thời hạn giao hàng
  Dispatch: gửi hàng
  Taking in charge at: nhận hàng để chở tại…
  Comply with: tuân theo
  Field: trường (thông tin)
  Transfer: chuyển tiền
  Bank slip: biên lai chuyển tiền
  Bank receipt = bank slip
  Signed: kí (tươi)
  Drawing: việc ký phát
  Advise-through bank = advising bank: ngân hàng thông báo
  Currency code: mã đồng tiền
  Sender : người gửi (điện)
  Receiver: người nhận (điện)
  Value Date: ngày giá trị
  Ordering Customer: khách hàng yêu cầu (~applicant)
  Instruction : sự hướng dẫn (với ngân hàng nào)
  Interest rate: lãi suất
  Telex: điện Telex trong hệ thống tín dụng
  Domestic L/C: thư tín dụng nội địa
  Import L/C: thư tín dụng nhập khẩu
  Documentary credit number: số thư tín dụng
  Mixed Payment: Thanh toán hỗn hợp
  Abandonment: sự từ bỏ hàng
  Particular average: Tổn thất riêng
  General average: Tổn thất chung
  Declaration under open cover: Tờ khai theo một bảo hiểm bao
  Society for Worldwide Interbank and Financial Telecomunication (SWIFT): hiệp hội viễn thông liên ngân hàng và các tổ chức tài chính quốc tế

  SECTION 4: NEGOTIATION – TRANSACTION

  Inquiry: đơn hỏi hàng
  Enquiry = inquiry = query
  Purchase: mua hàng
  Procurement: sự thu mua hàng
  Inventory: tồn kho
  Sales off: giảm giá
  Free of charge (FOC)
  Buying request = order request = inquiry
  Negotiate/negotiation: đàm phán
  Price countering: hoàn giá, trao đổi giá (~ bargain: mặc cả)
  Transaction: giao dịch
  Discussion/discuss: trao đổi, bàn bạc
  Co-operate: hợp tác
  Sign: kí kết
  Quote: báo giá
  Release order: đặt hàng (ai)
  Give sb order: cho ai đơn đặt hàng
  Assurance: sự đảm bảo
  Sample: mẫu hàng (kiểm tra chất lượng)
  Discount: giảm giá (request for discount/offer a discount)
  Trial order : đơn đặt hàng thử
  Underbilling: giảm giá trị hàng trên invoice
  Undervalue = Underbilling
  PIC – person in contact: người liên lạc
  Person in charge: người phụ trách
  Quotation: báo giá
  Offer = quotation
  Validity: thời hạn hiệu lực (của báo giá)
  Price list: đơn giá
  RFQ = request for quotation = inquiry: yêu cầu hỏi giá/đơn hỏi hàng
  Requirements: yêu cầu
  Commission Agreement: thỏa thuận hoa hồng
  Non-circumvention, non-disclosure (NCND): thỏa thuận không gian lận, không tiết lộ thông tin
  Memorandum of Agreement: bản ghi nhớ thỏa thuận
  Deal: thỏa thuận
  Fix: chốt
  Deduct = reduce: giảm giá
  Bargain: mặc cả
  Rate: tỉ lệ/mức giá
  Throat-cut price: giá cắt cổ
  Match: khớp được
  Target price: giá mục tiêu
  Terms and conditions: điều khoản và điều kiện
  Feedback: phản hồi của khách
  Minimum order quantity (MOQ): số lượng đặt hàng tối thiểu
  Complaints: khiếu kiện, phàn nàn
  Company Profile: hồ sơ công ty
  Input /raw material: nguyên liệu đầu vào
  Quality assurance (QA): bộ phận quản lý chất lượng
  Quality Control (QC): bộ phận quản lý chất lượng

  SECTION 5: SALES CONTRACT

  Contract: Hợp đồng
  Purchase contract: hợp đồng mua hàng
  Sale Contract: hợp đồng mua bán
  Sales contract = Sales contract
  Sales and Purchase contract: hợp đồng mua bán ngoại thương
  Principle agreement: hợp đồng nguyên tắc
  Expiry date: ngày hết hạn hợp đồng
  Come into effect/come into force: có hiệu lực
  Article: điều khoản
  Validity: thời gian hiệu lực
  Authenticated: xác nhận (bởi ai. VD: đại sứ quán)
  Goods description: mô tả hàng hóa
  Commodity = Goods description
  Items: hàng hóa
  Cargo: hàng hóa (vận chuyển trên phương tiện)
  Quantity: số lượng
  Quality specifications: tiêu chuẩn chất lượng
  Documents required: chứng từ yêu cầu
  Shipping documents: chứng từ giao hang
  Terms of payment: điều kiện thanh toán
  Unit price: đơn giá
  Amount: giá trị hợp đồng
  Grand amount: tổng giá trị
  Settlement: thanh toán
  Delivery time: thời gian giao hàng
  Institute cargo clause A/B/C : điều kiện bảo hiểm loại A/B/C
  Lead time: thời gian làm hàng
  Packing/packaging: bao bì, đóng gói
  Standard packing: đóng gói tiêu chuẩn
  Arbitration: điều khoản trọng tài
  Force mejeure: điều khoản bất khả kháng
  Terms of maintainance: điều khoản bào trì, bảo dưỡng
  Terms of guarantee/warranty: điều khoản bảo hành
  Terms of installation and operation: điều khoản lắp đặt và vận hành
  Terms of test running: điều khoản chạy thử
  Model number: số mã/mẫu hàng
  Heat treatment: xử lý bằng nhiệt
  Dosage: liều lượng
  Exposure period: thời gian phơi/ủ (với hàng cần hun trùng)
  Penalty: điều khoản phạt
  Claims: Khiếu nại
  Disclaimer: sự miễn trách
  Act of God = force majeure: bất khả kháng
  Inspection: giám định
  Dispute: tranh cãi
  Liability : trách nhiệm
  On behalf of: đại diện/thay mặt cho
  Subject to: tuân thủ theo
  Brandnew: mới hoàn toàn
  General Conditions: các điều khoản chung
  Vietnam International Arbitration Centre at the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VIAC): trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam tại Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam
  Signature: chữ kí
  Stamp: đóng dấu
  In seaworthy cartons packing: Đóng gói thùng carton phù hợp với vận tải biển
  Date of manufacturing: ngày sản xuất
  Label/labelling: nhãn hàng hóa/dán nhãn hàng hóa
  Inner Packing: chi tiết đóng gói bên trong
  Outer packing: đóng gói bên ngoài
  Unit: đơn vị
  Piece: chiếc, cái
  Sheet: tờ, tấm
  Pallet: pallet
  Roll: cuộn
  Bundle: bó
  Set: bộ
  Cbm: cubic meter (M3): mét khối
  Case: thùng, sọt
  Jar: chum
  Box: hộp
  Bag: túi
  Basket: rổ, thùng
  Drum: thùng (rượu)
  Barrel: thùng (dầu, hóa chất)
  Can: can
  Carton: thùng carton
  Bottle: chai
  Bar: thanh
  Crate: kiện hàng
  Package: kiện hàng
  Combo: bộ sản phẩm
  Pair: đôi
  Carboy: bình
  Offset: hàng bù
  Free of charge (FOC): hàng miễn phí
  Compensation: đền bù, bồi thường
  All risks: mọi rủi ro
  War risk: bảo hiểm chiến tranh
  Protest/strike: đình công
  Processing Contract: hợp đồng gia công
  Loss: tỉ lệ hao hụt (hàng gia công/SXXK)
  FOB contract: hợp đồng FOB (thường cho hàng SXXK)
  SECTION 6: SHIPPING DOCUMENTS

  Telex release: điện giải phóng hàng (cho Bill Surrender)
  Telex fee: phí điện giải phóng hàng
  Airway bill: Vận đơn hàng không
  Master Airway bill (MAWB): vận đơn(chủ) hàng không
  House Airway bill (HAWB): vận đơn (nhà) hàng không
  Express release: giải phóng hàng nhanh (cho seaway bill)
  Sea waybill: giấy gửi hàng đường biển
  Surrender B/L: vận đơn giải phóng hàng bằng điện/vận đơn xuất trình trước
  Bill of Lading (BL): vận đơn đường biển
  Ocean Bill of Lading = BL
  Marine Bill of Lading = BL
  Switch Bill of Lading: vận đơn thay đổi so vận đơn gốc
  Receipt for shipment BL: vận đơn nhận hàng để chở
  Railway bill: Vận đơn đường sắt
  Cargo receipt: Biên bản giao nhận hàng
  Bill of truck: Vận đơn ô tô
  Booking note/booking confirmation: thỏa thuận lưu khoang/thuê slots
  Shipping instruction: hướng dẫn làm BL
  Shipping advice/shipment advice: Thông tin giao hàng
  Sales Contract/Sale contract/Contract/Purchase contract: Hợp đồng ngoại thương
  Purchase order: đơn đặt hàng
  Delivery order: lệnh giao hàng
  Proforma invoice: hóa đơn chiếu lệ
  Commercial invoice: hóa đơn thương mại
  Non-commercial invoice: hóa đơn phi mậu dịch (hàng không thanh toán –FOC)
  Provisional Invoice: Hóa đơn tạm thời (tạm thời cho các lô hàng, chưa thanh toán)
  Final invoice: Hóa đơn chính thức
  Certified Invoice: Hóa đơn xác nhận (thường của đại sứ quán hoặc VCCI)
  Consular Invoice: Hóa đơn lãnh sự (xác nhận của đại sứ quán)
  Customs invoice: hóa đơn hải quan (chỉ phục vụ cho việc thông quan)
  Tax invoice: hóa đơn nộp thuế
  Arrival notice: Thông báo hàng tới/đến
  Notice of arrival = Arrival notice
  Notice of readiness: thông báo hàng sẵn sàng de van chuyen
  Test certificate: giấy chứng nhận kiểm tra
  Certificate of phytosanitary: chứng thư kiểm dịch thực vật
  Certificate of fumigation: chứng thư hun trùng
  Certificate of origin: chứng nhận nguồn gốc xuất xứ
  Goods consigned from: hàng vận chuyển từ ai
  Goods consigned to: hàng vận chuyển tới ai
  Third country invoicing: hóa đơn bên thứ ba
  Authorized Certificate of origin: CO ủy quyền
  Back-to-back CO: CO giáp lưng
  Specific processes: công đoạn gia công chế biến cụ thể
  Product Specific Rules (PSRs): Quy tắc cụ thể mặt hàng
  Regional Value content – RVC: hàm lượng giá trị khu vực (theo tiêu chỉ tỉ lệ %)
  Change in Tariff classification: chuyển đổi mã số hàng hóa
  CTH: Change in Tariff Heading: chuyển đổi mã số hàng hóa mức độ 4 số (nhóm)
  CTSH: Change in Tariff Sub-heading: chuyển đổi mã số hàng hóa mức độ 6 số (phân nhóm)
  CC: Change in Tariff of Chapter chuyển đổi mã số hàng hóa mức độ chương
  Issue retroactively: CO cấp sau
  Accumulation: xuất xứ cộng gộp
  De minimis: tiêu chí De Minimis
  Certified true copy: xác nhận bản cấp lại đúng như bản gốc
  Direct consignment: quy tắc vận chuyển trực tiếp
  Partial cumulation: cộng gộp từng phần
  Exhibitions: hàng phục vụ triển lảm
  Origin criteria: tiêu chí xuất xứ
  Wholly obtained (WO): xuất xứ thuần túy
  Not wholly obtained: xuất xứ không thuần túy
  Rules of Origin (ROO): quy tắc xuất xứ
  Shelf Life List: bảng kê thời hạn sử dụng hàng hóa (hàng thực phẩm)
  Production List: danh sách quy trình sản xuất
  Inspection report: biên bản giám định
  Certificate of weight: chứng nhận trọng lượng hàng
  Certificate of quantity: chứng nhận số lượng
  Certificate of quality: chứng nhận chất lượng
  Certificate of weight and quality: chứng nhận trọng lượng và chất lượng
  Certificate of analysis: Chứng nhận phân tích kiểm nghiệm
  Certificate of health: chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
  Certificate of sanitary = Certificate of health
  Veterinary Certificate – Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật
  Insurance Policty/Certificate: đơn bảo hiểm/chứng thư bảo hiểm
  Benefiary’s certificate: chứng nhận của người thụ hường
  Cargo insurance policy: đơn bảo hiểm hàng hóa
  Packing list: phiếu đóng gói
  Detaild Packing List: phiếu đóng gói chi tiết
  Weight List: phiếu cân trọng lượng hàng
  Mates’ receipt: biên lai thuyền phó
  List of containers: danh sách container
  Debit note: giấy báo nợ
  Beneficiary’s receipt: biên bản của người thụ hưởng
  Certificate of Free Sales: Giấy chứng nhận lưu hành tự do
  Letter of guarantee: Thư đảm bảo
  Letter of indemnity: Thư cam kết
  Material safety data sheet (MSDS): bản khai báo an toàn hóa chất
  Report on receipt of cargo (ROROC): biên bản kết toán nhận hàng với tàu
  Statement of fact (SOF): biên bản làm hàng
  Tally sheet: biên bản kiểm đếm
  Time sheet: Bảng tính thưởng phạt bốc dỡ
  International Standards for Phytosanitary Measures 15: Tiêu chuẩn quốc tế khử trung theo ISPM 15
  Survey report: biên bản giám định
  Laycan: thời gian tàu đến cảng
  Certificate of shortlanded cargo (CSC): Giấy chứng nhận hàng thiếu
  Cargo Outturn Report (COR): Biên bản hàng đổ vỡ hư hỏng
  Shipping documents: chứng từ giao hàng
  Forwarder’s certificate of receipt: biên lai nhận hàng của người giao nhận
  Consignment note: giấy gửi hàng
  Pre-alert: bộ hồ sơ (agent send to Fwder) trước khi hàng tới
  Certificate of inspection: chứng nhận giám định
  Application for Marine Cargo Insurance: giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển
  Shipper certification for live animal: xác nhận của chủ hàng về động vật sống
  Nature of goods: Biên bản tình trạng hàng hóa
  Office’s letter of recommendation: Giấy giới thiệu
  Balance of materials : bảng cân đối định mức