Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Kinh Tế – Ngoại Thương • Kinh tế và ngoại thương là hai tiền đề để giúp đất nước phát triển và giàu mạnh, điều này sẽ kéo theo sự cải thiện đáng kể đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân như chúng ta. Và để phát triển tối ưu 2 mảng trên thì đòi hỏi chúng ta cần phải liên kết với thị trường quốc tế. Hay nói cách khác chúng ta được đòi hỏi phải có thể sử dụng ngôn ngữ quốc tế, tiếng Anh. Cụ thể, chính là kiến thức từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế – ngoại thương.

  STT Tên Ý nghĩa
  1 debit Sự ghi nợ, món nợ, khoản nợ, bên nợ
  2 Convertible debenture Trái khoán có thể đổi thành vàng hoặc thành đôla
  3 Debenture holder Người giữ trái khoán
  4 Fixed interest bearing debenture Trái khoán chịu tiền lãi cố định
  5 Graduated interest debebtures Trái khoán chịu tiền lãi lũy tiến
  6 Issue of debenture Sự phát hành trái khoán
  7 Redeem debenture Trái khoán trả dần
  8 Registered debenture Trái khoán ký danh
  9 Unissued debenture Cuống trái khoán
  10 Variable interest debenture Trái khoán chịu tiền lãi thay đổi
  11 Debit advice Giấy báo nợ
  12 Debit balance Số dư nợ
  13 Debit request Giấy đòi nợ
  14 Debit side Bên nợ
  15 Settlement Sự giải quyết, sự thanh toán, sự quyết toán
  16 Settlement of accounts Sự quyết toán tài khoản
  17 Settlement of a claim Sự giải quyết khiếu nại
  18 Settlement of a debt Sự thanh toán nợ
  19 Settlement of a dispute Sự giải quyết tranh chấp
  20 Amicable settlement Sự hòa giải, sự giải quyết thỏa thuận
  21 Budget settlement Sự quyết toán ngân sách
  22 Cash settlement Sự thanh toán ngay; sự thanh toán bằng tiền mặt
  23 International settlement Sự thanh toán quốc tế
  24 Multilateral settlement Sự thanh toán nhiều bên, việc thanh toán nhiều bên
  25 Friendly settlement / Amicable settlement Sự hòa giải, sự giải quyết thỏa thuận
  26 End month settlement Sự quyết toán cuối tháng
  27 Monthly settlement Sự quyết toán hàng tháng
  28 Settlement of a transaction Sự kết thúc một công việc giao dịch
  29 Settlement of an invoice Sự thanh toán một hóa đơn
  30 Settlement market Sự mua hoặc bán
  31 Debenture Trái khoán công ty, giấy nợ, phiếu nợ
  32 Bearer debenture Trái khoán vô danh
  33 Mortgage debenture Trái khoán cầm cố, giấy nợ được đảm bào bằng văn tự cầm đồ
  34 Naked debenture Trái khoán trần, trái khoán không đảm bảo
  35 Preference debenture Trái khoán ưu đãi
  36 Secured debenture Trái khoán công ty có đảm bảo
  37 Unsecured debenture Trái khoán công ty không có đảm bảo
  38 Company Công ty, hội
  39 Company of limited liability Công ty trách nhiệm hữu hạn
  40 Affiliated company Công ty con, công ty dự phần
  41 Holding company Công ty mẹ
  42 Insurance company Công ty bảo hiểm
  43 Join stock company Công ty cổ phần
  44 Multinational company Công ty đa quốc gia
  45 One – man company Công ty một người
  46 Private company Công ty riêng
  47 Private – owned company Công ty tư nhân
  48 Public company Công ty công cộng, công ty nhà nước
  49 Shipping company Công ty hàng hải, công ty vận tải biển
  50 State – owned company Công ty quốc doanh, công ty nhà nước
  51 Transnational company Công ty xuyên quốc gia
  52 Subsidiary company Công ty con
  53 Unlimited (liability) company Công ty trách nhiệm vô hạn
  54 Warehouse company Công ty kho
  55 Express company Công ty vận tải tốc hành
  56 Foreign trade company Công ty ngoại thương
  57 Joint state – private company Công ty công tư hợp doanh
  58 Investment service company Công ty dịch vụ đầu tư
  59 Trading company Công ty thương mại
  60 Limited (liability) company Công ty trách nhiệm hữu hạn
  61 Bubble company Công ty ma
  62 Mixed owenership company Công ty hợp doanh
  63 Company limited by shares Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần
  64 Limited partnership Công ty hợp danh hữu hạn
  65 The merge of companies/Amagation Sự hợp nhất các công ty
  66 To form a company Thành lập một công ty
  67 To dissolve a company Giải thể một công ty
  68 To wind up a company Thanh toán một công ty
  69 Industrial company Công ty kỹ nghệ (sản xuất)
  70 Build – in – department Bộ phận ghép nhỏ lo việc xuất khẩu
  71 Build – in export department Bộ phận xuất khẩu
  72 Build – in import department Bộ phận nhập khẩu
  73 Separated department Bộ phận riêng biệt
  74 Export subsidiary company Công ty con xuất khẩu
  75 Branch Chi nhánh
  76 Prefabrication plant Phân xưởng gia công
  77 Associated/Affiliated company Công ty dự phần của một công ty mẹ ở nước ngoài
  78 Travelling agent Nhân viên lưu động
  79 Comprador Người mại bản
  80 Universal agent Đại lý toàn quyền
  81 Carrrier’s agent Đại lý vận tải
  82 Shipping agent Đại lý giao nhận
  83 Charterer’s/Chartering agent Đại lý thuê tàu
  84 Collecting agent Đại lý thu hộ
  85 Insurance agent Đại lý bảo hiểm
  86 Special agent Đại lý đặc biệt
  87 To be out of business vỡ nợ, phá sản
  88 To do business with somebody buôn bán với ai
  89 Banking business nghiệp vụ ngân hàng
  90 Forwarding business hãng đại lý giao nhận, công tác giao nhận
  91 Retail business thương nghiệp bán lẻ, việc kinh doanh bán lẻ
  92 Businessman nhà kinh doanh
  93 Business is business Công việc là công việc
  94 Cash business việc mua bán bằng tiền mặt
  95 Complicated business công việc làm ăn rắc rối
  96 Credit in business tín dụng trong kinh doanh
  97 International business Việc kinh doanh quốc tế
  98 Increase of business Sự tăng cường buôn bán
  99 Man of business Người thay mặt để giao dịch
  100 Stagnation of business Sự đình trệ việc kinh doanh
  101 Business co-operation sự hợp tác kinh doanh
  102 Business coordinator người điều phối công việc kinh doanh
  103 Business circles/world giới kinh doanh
  104 Business expansion sự khuếch trương kinh doanh
  105 Business forecasting dự đoán thương mại
  106 Business experience kinh nghiệm trong kinh doanh
  107 Business is thriving Sự buôn bán phát đạt
  108 Business is bad Sự buôn bán ế ẩm
  109 Business knowledge kiến thức kinh doanh
  110 Business license giấy phép kinh doanh
  111 Business organization tổ chức kinh doanh
  112 Business relations các mối quan hệ kinh doanh
  113 Business tax thuế doanh nghiệp
  114 Business trip cuộc đi làm ăn
  115 To be in business đang trong ngành kinh doanh
  116 Credit against goods Tín dụng trả bằng hàng
  117 Acceptance credit Tín dụng chấp nhận
  118 Back-to-back credit Thư tín dụng giáp lưng
  119 Blank credit Tín dụng không bảo đảm, tín dụng để trống
  120 Cash credit Tín dụng tiền mặt
  121 Circular credit Thư tín dụng lưu động
  122 Clean credit Tín dụng trơn, tín dụng để trống
  123 Commercial credit Tín dụng thương mại, tín dụng thương nghiệp
  124 Confirmed credit Thư tín dụng xác nhận
  125 Confirmed irrevocable credit Thư tín dụng không hủy ngang có xác nhận
  126 Countervailing credit Tín dụng giáp lưng
  127 Divisible credit Thư tín dụng chia nhỏ
  128 Documentary credit Tín dụng chứng từ, thư tín dụng chứng từ
  129 Export credit Tín dụng xuất khẩu
  130 Fractionable credit Tín dụng chia nhỏ, thư tín dụng chia nhỏ
  131 Goverment credit Tín dụng nhà nước
  132 Import credit Tín dụng nhập khẩu
  133 Preference debenture Trái khoán ưu đãi
  134 Secured debenture Trái khoán công ty có đảm bảo
  135 Irrevocable credit Thư tín dụng không hủy ngang
  136 Instalment credit Tín dụng trả dần, tín dụng trả nhiều lần
  137 Long term credit Tín dụng dài hạn
  138 Medium credit Tín dụng trung hạn (thời hạn
  1 đến 5 năm)
  139 Medium term Tín dụng trung hạn
  140 Mercantile credit Tín dụng thương nghiệp, thư tín dụng thương nghiệp
  141 Open credit Tín dụng không đảm bảo, tín dụng trơn, tín dụng để trống
  142 Negotiation credit Tín dụng chiết khấu, thư tín dụng chiết khấu
  143 Packing credit Tín dụng trả trước, thư tín dụng trả trước
  144 Public credit Tín dụng nhà nước
  145 Revocable credit Thư tín dụng hủy ngang
  146 Revolving credit Thư tín dụng tuần hoàn
  147 Short term credit Tín dụng ngắn hạn
  148 Stand by credit Tín dụng dự phòng, tín dụng có hiệu quả
  149 Supplier credit Tín dụng người bán
  150 Swing credit Tín dụng kỹ thuật, tín dụng chi trội
  151 Transferable credit Tín dụng chuyển nhượng
  152 Transmissible credit Thư tín dụng chuyển nhượng
  153 Unconfirmed credit Tín dụng không xác nhận
  154 Creditor Chủ nợ, người cho vay, trái chủ, bên cấp tín dụng
  155 Credit advice Giấy báo có
  156 Credit business Sự kinh doanh tín dụng
  157 Credit card Thẻ tín dụng
  158 Credit balance Số dư có
  159 Credit co-op Hợp tác xã tín dụng
  160 Credit institution Định chế tín dụng
  161 To incur Chịu, gánh, bị (chi phí, tổn thất, trách nhiệm…)
  162 Indebted Mắc nợ, còn thiếu lại
  163 Indebtedness Sự mắc nợ, công nợ, số tiền nợ
  164 Certificate of indebtedness Giấy chứng nhận thiếu nợ
  165 Premium Tiền thưởng, tiền đóng bảo hiểm, tiền bù
  166 Premium as agreed Phí bảo hiểm như đã thỏa thuận
  167 Premium for double optiony Tiền cược mua hoặc bán
  168 Premium for the call Tiền cược mua, tiền cược thuận
  169 Premium for the put Tiền cược bán, tiền cược nghịch
  170 Premium on gold Bù giá vàng
  171 Additional premium Phí bảo hiểm phụ, phí bảo hiểm bổ sung
  172 Export premium Tiền thưởng xuất khẩu
  173 Extra premium Phí bảo hiểm phụ
  174 Hull premium Phí bảo hiểm mộc (không khấu trừ hoa hồng môi giới), phí bảo hiểm toàn bộ
  175 Insurance premium Phí bảo hiểm
  176 Lumpsum premium Phí bảo hiêm xô, phí bảo hiểm khoán
  177 Net premium Phí bảo hiểm thuần túy (đã khấu trừ hoa hồng, môi giới), phí bảo hiểm tịnh
  178 Unearned premium Phí bảo hiểm không thu được
  179 Voyage premium Phí bảo hiểm chuyến
  180 At a premium Cao hơn giá quy định (phát hành cổ phiếu)
  181 Exchange premium Tiền lời đổi tiền
  182 Premium bond Trái khoán có thưởng khích lệ
  183 Loan Sự cho vay, sự cho mượn, tiền cho vay; công trái
  184 Loan at call Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn
  185 Loan on bottomry Khoản cho vay cầm tàu
  186 Loan on mortgage Sự cho vay cầm cố
  187 Loan on overdraft Khoản cho vay chi trội
  188 Loan of money Sự cho vay tiền
  189 Bottomry loan Khoản cho vay cầm tàu
  190 Call loan Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn
  191 Demand loan Khoản vay không kỳ hạn, sự cho vay không kỳ hạn
  192 Fiduciary loan Khoản cho vay không có đảm bảo
  193 Long loan Khoản vay dài hạn, sự cho vay dài hạn
  194 Short loan Khoản vay ngắn hạn, sự cho vay ngắn hạn
  195 Unsecured insurance Sự cho vay không bảo đảm, không thế chấp
  196 Warehouse insurance Sự cho vay cầm hàng, lưu kho
  197 Loan on interest Sự cho vay có lãi
  198 Loan on security Sự vay, mượn có thế chấp
  199 Loan-office Sổ giao dịch vay mượn, sổ nhận tiền mua công trái
  200 To apply for a plan Làm đơn xin vay
  201 To loan for someone Cho ai vay
  202 To raise/ secure a loan sự khuếch trương kinh doanh
  203 Tonnage Cước chuyên chở, dung tải, dung tích (tàu), trọng tải, lượng choán nước
  204 Cargo deadweight tonnage Cước chuyên chở hàng hóa
  205 Stevedorage Phí bốc dở
  206 Landing account Bản kê khai bốc dỡ
  207 Leakage account Bản kê khai thất thoát
  208 Liquidating account Tài khoản thanh toán
  209 Mid – month account Sự quyết toán giữa tháng
  210 Profit and loss account Tài khoản lỗ lãi
  211 Private account Tài khoản cá nhân
  212 Account of charges Bản quyết toán chi phí
  213 Account of trade and navigation Bảng thống kê thương mại và hàng hải
  214 Clearing account Tài khoản (thanh toán) bù trừ
  215 Exchange equalisation account Tài khoản bình ổn hối đoái
  216 Freight account Phiếu cước
  217 Frozen account Tài khoản phong tỏa
  218 Suspense account tài khoản treo
  219 Tallyman’s account Báo cáo nợ, bản tính tiền chưa trả, tài khoản chưa quyết toán
  220 Unsettle account Báo cáo nợ, bản tính tiền chưa trả, tài khoản chưa quyết toán
  221 Running account Tài khoản vãng lai
  222 Weight account Bản tính trọng lượng, bản chi tiết trọng lượng, phiếu trọng lượng
  223 Account purchases Báo cáo mua hàng
  224 Opening of an account with a bank Việc mở một tài khoản ở ngân hàng
  225 Overdraw account Tài khoản rút quá số dư với sự đồng ý của ngân hàng, tài khoản thấu chi
  226 Outstanding account Tài khoản chưa thanh toán
  227 Rendering of account Sự khai trình tài khoản
  228 Reserve account Tài khoản dự trữ
  229 Accounts payable control Khoản phải trả tổng quát
  230 Account receivable Khoản sẽ thu, khoản sẽ nhận
  231 Account receivable control Khoản sẽ thu tổng quát
  232 Account receivable summary Tóm tắt khoản sẽ thu
  Hy vọng bảng từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế – ngoại thương hôm nay sẽ giúp ích được nhiều trong cuộc sống đặc biệt là đối với các bạn đang học hay những bạn đang đi làm trong lĩnh lực kinh tế và ngoại thương nhé!