Chứng Từ Vận Tải Đa Phương Thức • a. Ðịnh nghĩa chứng từ vận tải đa phương thức
  Theo Quy tắc của UNCTAD/ICC, chứng từ vận tải đa phương thức là chứng từ chứng minh cho một hợp đồng vận tải đa phương thức và có thể được thay thế bởi một thư truyền dữ liệu điện tử, như luật pháp áp dụng cho phép và có hình thức có thể lưu thông hoặc không thể lưu thông, có ghi rõ tên người nhận.
  Theo Công ước của LHQ, chứng từ vận tải đa phương thức là một chứng từ làm bằng chứng cho một hợp đồng vận tải đa phương thức, cho việc nhận hàng để chở của người kinh doanh vận tải đa phương thức và cam kết của anh ta giao hàng theo đúng những điều khoản của hợp đồng.
  b. Hình thức của chứng từ vận tải đa phương thức
  Khi MTO nhận trách nhiệm về hàng hoá, anh ta hoặc người được uỷ quyền sẽ cấp một chứng từ vận tải đa phương thức tuỳ theo người gửi hàng lựa chọn ở dạng lưu thông được hay không lưu thông được.
  Chứng từ vận tải đa phương thức lưu thông được khi:
  Nó được lập theo lệnh hay cho người cầm chứng từ
  Nếu lập theo lệnh, nó sẽ chuyển nhượng được bằng ký hậu
  Nếu lập cho người cầm chứng từ, nó chuyển nhượng được mà không cần ký hậu
  Nếu cấp một bộ nhiều bản gốc phải ghi rõ số bản gốc trong bộ
  Nếu cấp các bản sao, mỗi bản sao sẽ ghi "không lưu thông được"
  Chứng từ vận tải đa phương thức được cấp theo hình thức không lưu thông được khi nó ghi rõ tên người nhận hàng.
  c. Nội dung của chứng từ vận tải đa phương thức
  Chứng từ vận tải đa phương thức nhìn chung có những nội dung cơ bản sau:
  Tính chất chung của hàng há, ký mã hiệu cần thiết để nhận dạng hàng hoá, một sự kê khai rõ ràng cả số bì, số lương, tất cả các chi tiết đó do người gửi hàng cung cấp.
  Tình trạng bên ngoài của hàng hoá
  Tên và địa điểm kinh doanh chính của người kinh doanh vận tải đa phương thức
  Tên người gửi hàng
  Tên người nhận hàng nếu được người gửi hàng chỉ định
  Ðịa điểm và ngày mà người kinh doanh vận tải đa phương thức nhận hàng để chở
  Ðịa điểm giao hàng
  Ngày hay thời hạn giao hàng ở địa điểm giao nếu được thoả thuận rõ ràng giữa các bên
  Nói rõ chứng từ vận tải đa phương thức lưu thông được hay không lưu thông được
  Nơi và ngày cấp chứng từ vận tải đa phương thức
  Chữ ký của MTO hoặc người được anh ta uỷ quyền
  Tiền cược cho mỗi phương thức vận tải, nếu có thoả thuận rõ ràng giữa các bên hoặc tiền cước kể cả loại tiền ở mức ngừơi nhận hàng phải trả hoặc chỉ dãn nào khác nói lên tiền cước do người nhận phải trả
  Hình thức dự kiến các phương thức vận tải và các địa điểm chuyển tải nếu đã biết khi cấp chứng từ vận tải đa phương thức.
  Ðiều nói về việc áp dụng công ước.
  Bất cứ chi tiết nào khác mà các bên có thể thoả thuận với nhau và ghi vào chứng từ vận tải đa phương thức nếu không trái với luật pháp của nước nơi chứng từ vận tải đa phương thức được cấp.
  d. Các loại chứng từ vận tải đa phương thức
  Công ước của liên hiệp quốc về chưyên chở hàng hoá vận tải đa phương thức quốc tế ngày 5/10/1980 cho đến nay vẫn chưa có hiệu lực, cho nên chưa có mẫu chứng từ vận tải đa phương thức mang tính chất quốc tế để các nước áp dụng. Song dựa vào bản quy tắc về chứng từ vận tải đa phương thức của UNCTAD/ICC nhiều tổ chức quốc tế về vận tải, giao nhận cũng đã soạn thảo một số mẫu chứng từ để sử dụng trong kinh doanh.
  Sau đây là một số mẫu chứng từ vận tải đa phương thức thường gặp :
  Vận đơn FIATA (FIATA Negotiable Multimodal transpot Bill Lading - FB/L).
  Ðây là loại vận đơn đi suốt do Liên đoàn quốc tế các hiệp hội giao nhận soạn thảo để cho các hội viên của Liên đoàn sử dụng trong kinh doanh vận tải đa phương thức.
  Vận đơn FIATA hiện nay đang được sử dụng rộng rãi. FB/L là chứng từ có thể lưu thông và được các Ngân hàng chấp nhận thanh toán. FB/L có thể dùng trong vận tải đường biển.
  Chứng từ vận tải liên hợp (COMBIDOC-Conbined transport document).
  COMBIDOC do BIMCO soạn thảo để cho người kinh doanh vận tải đa phương thức có tầu biển sử dụng (VO.MTO).
  Chứng từ này đã được phòng thương mại quốc tế chấp nhận, thông qua.
  Chứng từ vận tải đa phương thức (MULTIDOC - Multimodal transport document).
  MULTIDOC do Hội nghị của LHQ về buôn bán và phát triển soạn thảo trên cơ sở công ước của LHQ về vận tải đa phương thức. Do công ước chưa có hiệu lực nên chứng từ này ít được sử dụng.
  Chứng từ vừa dùng cho vận tải liên hợp vừa dùng cho vận tải đường biển (Bill of Lading for Conbined transport Shipment or port to port Shipment).
  Ðây là loại chứng từ do các hãng tầu phát hành để mở rộng kinh doanh sang các phương thức vận tải khác nếu khách hàng cần. • Làm thế nào để bảo lưu chúng từ vận tải đa phương thức ?
  #qalogistics #qa #vantai • Những câu hỏi thường gặp.
  Bảo lưu chứng từ vận tải đa phương thức?
  Nếu chứng từ vận tải đa phương thức có ghi những chi tiết về tính chất chung, ký hiệu, mã hiệu, số lượng kiện hoặc chiếc, trọng lượng hoặc số lượng hàng hóa mà người kinh doanh vận tải đa phương thức hoặc người được người kinh doanh vận tải đa phương thức ủy quyền biết hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ là mô tả không chính xác hàng hóa thực sự nhận được hoặc nếu người kinh doanh vận tải đa phương thức hoặc người được người kinh doanh vận tải đa phương thức ủy quyền không có thiết bị hợp lý để kiểm tra những chi tiết đó, họ sẽ ghi bảo lưu vào chứng từ vận tải đa phương thức nói rõ sự mô tả thiếu chính xác, cơ sở nghi ngờ hoặc việc thiếu phương tiện hợp lý để kiểm tra. Nếu người kinh doanh vận tải đa phương thức hoặc người được người kinh doanh vận tải đa phương thức ủy quyền không ghi bảo lưu trên chứng từ vận tải đa phương thức về tình trạng bên ngoài của hàng hóa thì được coi là hàng hóa ở tình trạng bên ngoài tốt.

  Vận đơn vận tải đa phương thức là gì?
  Vận đơn là chứng từ vận chuyển làm bằng chứng về việc người vận chuyển đã nhận hàng hóa với số lượng, chủng loại, tình trạng như được ghi trong vận đơn để vận chuyển đến nơi trả hàng; bằng chứng về sở hữu hàng hóa dùng để định đoạt, nhận hàng và là bằng chứng của hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

  Chứng từ vận tải đa phương thức bao gồm những gì?
  Chứng từ vận tải đa phương thức bao gồm những nội dung cơ bản như sau:

  Tính chất chung của hàng hóa, ký mã hiệu nhận diện hàng hóa, kê khai rõ ràng số bì, số lượng, tất cả các chi tiết đó do người gửi hàng cung cấp, tình trạng bao bì của hàng hóa
  Tên và địa điểm kinh doanh chính của người kinh doanh vận tải đa phương thức
  Tên người gửi hàng
  Tên người nhận hàng nếu được người gửi hàng chỉ định
  Địa điểm và thời gian mà người kinh doanh vận tải đa phương thức nhận hàng
  Địa điểm giao hàng, thời hạn giao hàng nếu được thỏa thuận rõ ràng giữa các bên
  Nơi và ngày cấp chứng từ vận tải đa phương thức
  Chữ ký của MTO hoặc người được MTO ủy quyền
  Tiền cược cho mỗi phương thức vận tải, nếu có thỏa thuận rõ ràng giữa các bên
  Hình thức vận chuyển và địa điểm chuyển tải. • Nội dung chứng từ vận tải đa phương thức
  Chứng từ vận tải đa phương thức bao gồm các nội dung chính sau đây:

  Đặc tính tự nhiên chung của hàng hóa; ký hiệu, mã hiệu cần thiết để nhận biết hàng hóa; tính chất nguy hiểm hoặc mau hỏng của hàng hóa; số lượng kiện hoặc chiếc; trọng lượng cả bì của hàng hóa hoặc số lượng của hàng hóa được diễn tả cách khác;
  Tất cả các chi tiết nói trên do người gửi hàng cung cấp;

  Tình trạng bên ngoài của hàng hóa;
  Tên và trụ sở chính của người kinh doanh vận tải đa phương thức;
  Tên của người gửi hàng;
  Tên người nhận hàng nếu người gửi hàng đã nêu tên;
  Địa điểm và ngày người kinh doanh vận tải đa phương thức tiếp nhận hàng hóa;
  Địa điểm giao trả hàng;
  Ngày hoặc thời hạn giao trả hàng tại địa điểm giao trả hàng, nếu các bên liên quan đã thỏa thuận;
  Nêu rõ chứng từ vận tải đa phương thức là loại chứng từ chuyển nhượng được hoặc không chuyển nhượng được.
  Chữ ký của người đại diện cho người kinh doanh vận tải đa phương thức hoặc của người được người kinh doanh vận tải đa phương thức ủy quyền;
  Cước phí vận chuyển cho mỗi phương thức vận tải nếu các bên liên quan đã thỏa thuận, hoặc cước phí vận chuyển, đồng tiền thanh toán cước phí mà người nhận hàng thanh toán, hoặc sự diễn tả khác về cước phí sẽ được người nhận hàng thanh toán;
  Tuyến hành trình dự định, phương thức vận tải trong từng chặng và các địa điểm chuyển tải nếu đã được biết khi phát hành chứng từ vận tải đa phương thức;
  Các chi tiết khác mà các bên liên quan nhất trí đưa vào chứng từ vận tải đa phương thức, nếu không trái với quy định của pháp luật. • Bài gửi này đã bị xóa!

Hãy đăng nhập để trả lời