Thủ tục hải quan điện tử đăng ký, điều chỉnh và kiểm tra định mức


 • administrators

  • Trình tự thực hiện:
  • Đối với người khai hải quan:
  • Thủ tục đăng ký định mức:
   Bước 1: Tạo thông tin khai hải quan điện tử về định mức theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại mẫu số 7 hoặc mẫu số 8 (nếu là định mức tách nguyên liệu thành phần từ nguyên liệu gốc), Phụ lục XI, Quyết định 52/2007/QĐ-BTC và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai.

  Bước 2: Gửi thông tin khai hải quan điện tử đến cơ quan hải quan

  Bước 3: Tiếp nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan:

  • Nhận “Thông báo từ chối đăng ký định mức” theo Mẫu 16 Phụ lục XI Quy định này, và sửa đổi, bổ sung thông tin về định mức gia công theo yêu cầu của cơ quan hải quan.

  • Nhận “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục đăng ký định mức” theo Mẫu 16 Phụ lục XI Quyết định 52/2007/QĐ-BTC và thực hiện các công việc dưới đây:

  • Đối với định mức được Chi cục Hải quan điện tử chấp nhận đăng ký trên cơ sở thông tin khai hải quan điện tử thì người khai hải quan căn cứ định mức đã được chấp nhận đăng ký để thực hiện thủ tục xuất khẩu;
   ++ Trường hợp Chi cục Hải quan điện tử yêu cầu phải nộp/xuất trình hồ sơ để kiểm tra thì người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ theo yêu cầu;

  ++Trường hợp Chi cục Hải quan điện tử yêu cầu phải nộp/xuất trình hồ sơ và mẫu sản phẩm để kiểm tra thì người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ và mẫu sản phẩm theo yêu cầu.

  Bước 4: Hồ sơ nộp/ xuất trình với cơ quan hải quan khi có yêu cầu bao gồm: bảng định mức gia công in có chữ ký và đóng dấu của người khai hải quan; bản giải trình cụ thể, chi tiết về cơ sở, phương pháp tính định mức của mã hàng kèm theo tài liệu thiết kế kỹ thuật của sản phẩm (như sơ đồ cắt đối với hàng may mặc); mẫu sản phẩm (nếu yêu cầu nộp mẫu).

  • Thủ tục điều chỉnh định mức:
   Bước 1: Tạo thông tin khai hải quan điện tử về điều chỉnh định mức theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại mẫu số 7 hoặc mẫu số 8 (nếu là định mức tách nguyên liệu thành phần từ nguyên liệu gốc), Phụ lục XI Quyết định 52/2007/QĐ-BTC và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai;

  Bước 2: Gửi thông tin khai hải quan điện tử đến cơ quan hải quan

  Bước 3: Tiếp nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan

  • Nhận “Thông báo từ chối điều chỉnh định mức” theo Mẫu 16 Phụ lục XI Quyết định 52/2007/QĐ-BTC của cơ quan hải quan;

  • Nhận “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục điều chỉnh định mức” theo Mẫu 16 Phụ lục XI Quyết định 52/2007/QĐ-BTC và thực hiện các công việc tương tự như thủ tục đăng ký định mức.

  • Đối với cơ quan hải quan:

  • Thủ tục kiểm tra định mức
  • Bước 1: Trên cơ sở thông tin khai báo định mức sản phẩm gia công; hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tự động kiểm tra các tiêu chí do người khai hải quan khai báo. Sau khi kiểm tra, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tiếp nhận đăng ký và cấp số tham chiếu cho định mức hoặc thông báo từ chối tiếp nhận định mức kèm theo lý do từ chối tiếp nhận định mức cho người khai hải quan;

  • Bước 2: Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có yêu cầu, công chức tiếp nhận định mức được phân công sẽ kiểm tra trực tiếp trên hệ thống (kiểm tra sơ bộ) hoặc yêu cầu người khai hải quan nộp/xuất trình hồ sơ hải quan để kiểm tra. Nội dung kiểm tra gồm:

  Kiểm tra lượng nguyên liệu gia công, tỷ lệ hao hụt sử dụng trong 01 đơn vị sản phẩm xuất khẩu quá cao hoặc quá thấp để tìm ra nguyên nhân và yêu cầu doanh nghiệp giải trình cụ thể, chi tiết về cơ sở, phương pháp tính định mức của mã hàng kèm theo tài liệu thiết kế kỹ thuật của sản phẩm (như sơ đồ cắt đối với hàng may mặc); mẫu sản phẩm (nếu yêu cầu nộp mẫu).

  • Bước 3: Kết thúc công việc kiểm tra tại bước 2, nếu phù hợp thì công chức tiếp nhận định mức xác nhận các thông tin trên hệ thống xử lý điện tử hải quan và cấp số tham chiếu cho hợp đồng gia công, phụ kiện hợp đồng gia công doanh nghiệp đăng ký.
   Trường hợp hồ sơ chưa phù hợp với các quy định, công chức tiếp nhận định mức nhập máy các thông tin không chấp nhận cho từng nội dung và phản hồi trên hệ thống cho người khai hải quan biết để khai báo lại.

  Sau khi công chức hải quan kiểm tra thông tin nêu tại bước 2 nhưng không đủ cơ sở xác định thì báo cáo Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan điện tử phê duyệt kiểm tra thực tế định mức:
  a. Trường hợp Đội trưởng không phê duyệt kiểm tra thực tế định mức thì công chức tiếp nhận định mức thực hiện xác nhận các thông tin trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và cấp số tham chiếu cho hợp đồng gia công, phụ kiện hợp đồng gia công (hoặc) yêu cầu doanh nghiệp giải trình thêm.

  b. Trường hợp Đội trưởng phê duyệt và phân công công chức thực hiện việc kiểm tra thực tế định mức thì công chức tiếp nhận định mức nhập thông tin phản hồi trên hệ thống, thông báo ngày giờ kiểm tra, địa điểm kiểm tra.

  • Thủ tục điều chỉnh định mức
  • Kiểm tra, tiếp nhận điều chỉnh định mức gia công thực hiện tương tự như thủ tục kiểm tra, tiếp nhận điều chỉnh định mức.

  • Cách thức thực hiện:
   Gửi, nhận thông tin hệ thống máy tính của doanh nghiệp đã được nối mạng qua C-VAN

  • Thành phần, số lượng hồ sơ:

  • Thành phần hồ sơ, bao gồm:
   Bảng định mức gia công in có chữ ký và đóng dấu của người khai hải quan; bản giải trình cụ thể, chi tiết về cơ sở, phương pháp tính định mức của mã hàng kèm theo tài liệu thiết kế kỹ thuật của sản phẩm (như sơ đồ cắt đối với hàng may mặc); mẫu sản phẩm (nếu yêu cầu nộp mẫu).

  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  • Thời hạn giải quyết: Không có quy định cụ thể

  • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân,Tổ chức

  • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục hải quan điện tử
  • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
  • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội nghiệp vụ thông quan thuộc Chi cục hải quan điện tử
  • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt định mức

  • Lệ phí (nếu có): Không

  • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

  • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1: mẫu số 7 hoặc mẫu số 8 (nếu là định mức tách nguyên liệu thành phần từ nguyên liệu gốc), Phụ lục XI Quyết định 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử
  • Mẫu 16 Phụ lục XI Quyết định 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử
  • Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
  • Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  • Luật hải quan số 29/2001 QH10 ngày 29/06/2001
  • Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH11 ngày 29/06/2001.
  • Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005
  • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006
  • Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điển tử trong lĩnh vực tài chính
  • Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 Về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử
  • Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử

Log in to reply