8 bộ, ngành tham gia xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Thuế XK, thuế NK sửa đổi


 • administrators

  Để đảm bảo Luật Thuế XK, thuế NK 2016 được thi hành có hiệu quả, kịp thời từ ngày 1-9-2016, là cơ quan chủ trì, Bộ Tài chính vừa có công văn gửi 7 Bộ có liên quan để rà soát các quy định hiện hành và ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể theo đúng tiến độ.

  Các bộ, ngành có trách nhiệm ban hành các Danh mục hàng đối với hóa XNK để triển khai Luật thuế XK, thuế NK. Ảnh: T.Trang.

  Được biết, Luật Thuế XK, thuế NK 2016 có quy định về chính sách thuế đối với hàng hóa XNK, trong đó có quy định liên quan đến trách nhiệm thực thi của các bộ, ngành liên quan trong việc ban hành các Danh mục hàng hóa và việc áp dụng các mức thuế đối với hàng hóa XNK.

  Theo đó, liên quan đến lĩnh vực cụ thể, mỗi bộ có những nhiệm vụ cụ thể sau: Bộ Công Thương nghiên cứu đề xuất ban hành văn bản hướng dẫn việc áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các Danh mục mặt hàng trong nước đã sản xuất được để lằm căn cứ thực hiện việc miễn thuế XNK. Cụ thể bao gồm: Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được; Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước đã sản xuất được để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước đã sản xuất được để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo;…

  Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Danh mục hoặc tiêu chuẩn để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế NK, bao gồm các danh mục: Danh mục hoặc tiêu chuẩn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây truyền công nghệ sử dụng cho dự án ưu đãi đầu tư; Danh mục hoặc tiêu chuẩn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí; Danh mục hoặc tiêu chuẩn xác định phương tiện vận tải nằm trong dây chuyền công nghệ phục vụ cho hoạt động đóng tàu; Danh mục tài liệu, sách báo khoa học dùng cho nghiên cứu khoa học.

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục về giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước đã sản xuất được, cần thiết NK để làm căn cứ miễn thuế.

  Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng NK phục vụ hoạt động in đúc tiền.

  Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục sản phẩn XK được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải để làm căn cứ miễn thuế.

  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục hàng hóa NK chuyên dùng trong nước đã sản xuất được phục vụ trực tiếp cho giáo dục để làm căn cứ miễn thuế.

  Với cương vị là cơ quan chủ trì, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành trong quá trình triển khai ban hành các văn bản hướng dẫn để đảm bảo việc thực thi Luật Thuế XK, thuế NK sửa đổi được hiệu quả.

  Như vậy, tính cả Bộ tài chính là cơ quan chủ trì sẽ có 8 bộ, ngành cùng tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Thuế XK, thuế NK sửa đổi. Được biết, để hướng dẫn triển khai các quy định của Luật Thuế XK, thuế NK sửa đổi, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ ban hành 12 Nghị định hướng dẫn Luật.


Log in to reply