Nông nghiệp là trụ đỡ cho phát triển kinh tế 7/2023