Bây h có bao nhiều phần mềm chat mà có thể tích hợp thương mại điện tử...