Sản xuất cần phải nghiên cứu các công đoạn để tính toán trong quản trị Kéo và Đẩy là các biện pháp ..