Quản lý kho hàng mà kho hàng như Amazon mà không có công nghệ thì không quản lý nổi. Hệ thống đọc và nhận diện , phân loại tự động đã giúp nâng cao năng suất liên quan ... Công nghệ lại được tích hợp kinh nghiệm /...