@An-An đã nói trong Eprocurement – Giải pháp thông minh của thời đại: Có thể nói, Internet đã mang đến những sự thay đổi đáng kể trong quá trình mua hàng, và có lẽ nhờ đó làm sinh sôi ra một khái niệm mới: E-procurement. | day rut nhua