Phần mềm CRM tích hợp sẽ tốt nhưng sẽ lộ hết thông tin. phải được phân cấp