Thủ tục đăng ký kiểm dịch động vật


 • administrators

  A. Chuẩn bị hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu tại Cục thú y:

  1. Thực phẩm sử dụng cho người (thịt, trứng sữa, và các sản phẩm từ thit, trứng, sữa,...)
   Hồ sơ gồm có: a) Đơn xin kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật: theo mẫu 2-KDĐV; (xem bên đưới) b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo điểm b, 1.1, I; c) Giấy chứng nhận HACCP của cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm (bản sao có dấu xác nhận của Doanh nghiệp); d) Giấy xác nhận thực phẩm được phép tiêu thụ trên thị trường (bản sao có dấu xác nhận của Doanh nghiệp); đ) Giấy phép của các cơ quan khác có liên quan theo quy định

  2. Các loại sản phẩm động vật khác (bột thịt xương, bột lông vũ, lông vũ, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật, ...). Hồ sơ gồm có: a) Đơn xin kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật: (xem mẫu bên dưới) - Đối với bột thịt xương theo mẫu 3-KDĐV. - Đối với các sản phẩm động vật khác theo mẫu 2-KDĐV; b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo điểm b, 1.1, I; c) Giấy phép của các cơ quan khác có liên quan theo quy định.

  3. Đối với động vật nhập khẩu (động vật trên cạn và một số động vật lưỡng cư): Hồ sơ gồm có:
   a) Đơn xin kiểm dịch nhập khẩu động vật: theo mẫu 1-KDĐV; (xem mẫu bên dưới) b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng) phải đúng đối tượng kinh doanh và còn giá trị; Doanh nghiệp chỉ phải nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu hoặc sau khi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh. c) Giấy phép của các cơ quan khác có liên quan theo quy định.

  B. Quy trình thực hiện

  Căn cứ Điều 2 Thông tư 01/2012/TT-BTC ngày 03/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch quy định: “Thông quan hàng hóa nhập khẩu phải kiểm dịch 1. Trường hợp chủ hàng nộp Giấy thông báo miễn kiểm dịch hoặc Giấy chứng nhận kiểm dịch thì Chi cục Hải quan làm thủ tục và thông quan hàng hóa, không yêu cầu nộp Giấy đăng ký kiểm dịch. 2. Trường hợp chủ hàng nộp Giấy đăng ký kiểm dịch thì Chi cục Hải quan liên quan căn cứ vào địa điểm kiểm dịch ghi tại Giấy đăng ký kiểm dịch để thực hiện thông quan hàng hóa”

  Căn cứ điểm 8 Thông tư 11/2009/TT-BNN ngày 04/03/2009 của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn về việc sửa đổi bổ sung một số điều về quy trình và kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/03/2006 của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn có quy định: “1. Chủ hàng có yêu cầu nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật có trong Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch hoặc động vật, sản phẩm động vật lạ chưa có ở Việt Nam phải đăng ký kiểm dịch nhập khẩu với Cục Thú y.
  Hồ sơ đăng ký gồm:

  a) Đơn đăng ký kiểm dịch nhập khẩu theo mẫu quy định;
  b) Bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệptrong nước)hoặc giấy phép đầu tư (đối với các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh;
  c) Giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành theo quy định;
  d) Tài liệu liên quan đến việc kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật;

  Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, căn cứ tình hình dịch bệnh động vật của nước xuất khẩu và tình hình dịch bệnh động vật trong nước, nếu hồ sơ hợp lệ Cục Thú y có trách nhiệm trả lời cho chủ hàng về cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện việc kiểm dịch, đồng thời gửi cho các cơ quan kiểm dịch động vật có liên quan để phối hợp thực hiện kiểm dịch.

  Mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật

  1. Sau khi được Cục Thú y trả lời về việc kiểm dịch nhập khẩu, chủ hàng đăng ký kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch động vật được Cục thú y chỉ định ít nhất tám ngày trước khi hàng đến cửa khẩu, hai ngày trước khi hàng đến Bưu điện

  Hồ sơ đăng ký kiểm dịch nhập khẩu gồm:
  a) Giấy đăng ký kiểm dịch nhập khẩu theo mẫu quy định;
  b) Văn bản trả lời của Cục Thú y về việc kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật;
  c) Bản sao giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu (nếu có);
  d) Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

  1. Trong thời gian một ngày làm việc,kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kiểm dịch hợp lệ, cơ quan kiểm dịch động vật có trách nhiệm thông báo cho chủ hàng địa điểm, thời gian, nội dung kiểm dịch; kiểm tra vệ sinh thú y khu cách ly kiểm dịch đối với lô hàng đưa về khu cách ly kiểm dịch để kiểm dịch.”

Log in to reply