Một số Hiệp hội ngoài VLA - Hiệp hội Logistics Việt Nam  • Các hiệp hội trong lĩnh vực logistics, ngoài VLA, Việt Nam còn có nhiều hiệp hội liên quan khác như: Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam (VSA), Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam (VATA), Hiệp hội Đại lý và Môi giới hàng hải Việt Nam (VISABA); Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA) và Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam (VNSC).
    Các Hiệp hội này đóng vai trò làm cầu nối cho hoạt động logistics.
    Tuy nhiên vai trò của các Hiệp hội chưa cao.
    Phần nhiều liên quan đến Pháp lí.
    Cần có thêm cơ chế và các cách thức phối hợp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp logistics tại Việt Nam


Log in to reply