Thủ tục đăng ký, kiểm tra định mức nguyên liệu đặt gia công ở nước ngoài


 • administrators

  • Trình tự thực hiện:

  • Đối với cá nhân, tổ chức:
   Doanh nghiệp đăng ký, điều chỉnh định mức với Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công theo mẫu 03/ĐKĐM-GC tại thời điểm trước khi làm thủ tục nhập khẩu sản phẩm (nếu sản phẩm gia công nhập khẩu trở lại Việt Nam) hoặc trước khi làm thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công (nếu sản phẩm gia công được bán tại nước ngoài)

  • Đối với cơ quan nhà nước:

  • Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công tiếp nhận bảng định mức doanh nghiệp đăng ký hoặc bảng điều chỉnh định mức đã đăng ký (bảng đăng ký định mức từng mã hàng theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2008/TT-BTC).

  • Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công kiểm tra việc doanh nghiệp khai các tiêu chí trên bảng đăng ký định mức

  • Ghi ngày, tháng, năm tiếp nhận vào bảng đăng ký định mức;

  • Ký tên, đóng dấu số hiệu công chức và cấp số tiếp nhận lên 02 bản định mức; mở sổ theo dõi việc cấp số tiếp nhận định mức.

  • Trả doanh nghiệp 01 bản để xuất trình cơ quan Hải quan khi xuất khẩu sản phẩm (nếu phải kiểm tra thực tế hàng hoá), 01 bản lưu theo dõi;

  • Nhập định mức vào máy (đối với những Chi cục Hải quan áp dụng công nghệ thông tin để quản lý loại hình gia công

  • Thực hiện kiểm tra định mức khi có nghi ngờ định mức đã đăng ký hoặc trong quá trình thực hiện loại hình gia công đã bị xử lý vi phạm về hành vi gian lận định mức.

  Trách nhiệm của Chi cục Hải quan khi điều chỉnh định mức:

  • Tiếp nhận văn bản giải trình điều chỉnh định mức và bản định mức mã hàng cần điều chỉnh do doanh nghiệp nộp (02 bản).

  • Thực hiện tiếp các công việc nêu tại điểm 2.

  • Nhập máy mã phụ của mã hàng có định mức điều chỉnh (đối với những Chi cục Hải quan áp dụng công nghệ thông tin để quản lý loại hình gia công).

  • Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

  • Thành phần, số lượng hồ sơ:

  • Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  • Bảng đăng ký định mức theo mẫu 03/ĐKĐM-GC: bản chính
  • Văn bản giải trình lý do thay đổi định mức (nếu điều chỉnh định mức): bản chính
  • Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
  • Thời hạn giải quyết: 8 giờ kể từ khi tiếp nhận hồ sơ
  • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
  • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan
  • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Hải quan
  • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan
  • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký
  • Lệ phí (nếu có): không có
  • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):
  • Bảng đăng ký định mức theo mẫu 03/ĐKĐM-GC
  • Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có
  • Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  • Luật Hải quan sửa đổi năm 2005.
  • Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
  • Thông tư 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công cho thương nhân nước ngoài

Log in to reply