Biết được các lỗi trong quản lý sẽ tránh được những tổn thất ..