Chín đặc điểm này thật cần thiết cho newbie làm marketing .. Thanks