Có những mặt hàng dễ cháy nổ, mặt hàng nguy hiểm hóa chất. Những mặt hàng phóng xạ càng đòi hỏi một quy trình vận chuyển phức tạp ..