Thông tin là tài sản. Thông tin giờ gần như được public thông qua các báo cáo tài chính.. Như vậy khai thác thông tin đang là vấn đề trong cạnh tranh .... Ai có được thông tin trước sẽ là lợi thế ..