Đọc được data như xem bói được doanh nghiệp vậy ...