Giờ mọi người làm logistics, chạy theo logistics là tại sao nhỉ? Đam mê?