Myanmar sẽ sớm có tiềm năng ..
Về vị trí , về dân số ... về tiềm năng phát triển ...