Logistics hợp đồng chắc là những nhà cung cấp LSP mà đã trúng thầu .
Thì dựa vào hợp đồng dài hạn để thực hiện nhiệm vụ dịch vụ logistics.