Chuỗi cung ứng lạnh đang có thêm nhiều đơn vị tham gia.
Đầu tư ban đầu tương đối lớn nhưng sẽ ổn định...
Lân cận HN có 1 số khu có kho lạnh ... Nhưng quy mô manh mún ..