Tính bảo mật của blockchain dựa vào thuật toán mã hóa sha 256