Những trường hợp vật liệu đóng gói bằng gỗ được miễn làm thủ tục kiểm dịch thực vật • Văn bản này thông báo một số trường hợp vật liệu đóng gói bằng gỗ được miễn kiểm dịch thực vật khi XNK theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT

  Theo đó, trường hợp bao bì, vật liệu đóng gói bằng gỗ có độ dày nhỏ hơn 6mm, gỗ ép công nghiệp (plywood) hoặc đã qua các công đoạn xử lý bằng keo dán, hơi nóng, áp suất hoặc kết hợp một trong các công đoạn xử lý đó, đã loại trừ được nguy cơ về sinh vật gây hại trên gỗ và có hồ sơ, giấy tờ để chứng minh thì sẽ không phải làm thủ tục kiểm dịch thực vật.

  Riêng mặt hàng Pallet gỗ tự nhiên đã được xử lý và đóng dấu theo quy định tại Tiêu chuẩn quốc tế số 15 về quản lý vật liệu đóng gói bằng gỗ (ISPM 15), cũng được miễn xuất trình Giấy kiểm dịch thực vật nhưng khi nhập khẩu phải kiểm tra thực tế.

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số: 651/BVTV-KD
  V/v kiểm dịch thực vật đối với vật liệu đóng gói bằng gỗ. Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015

  Kính gửi: Các Doanh nghiệp xuất, nhập khẩu

  Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã nhận được đề nghị của các doanh nghiệp về giải đáp, tháo gỡ vướng mắc khi thực hiện kiểm dịch thực vật đối với bao bì, đồ chèn lót bằng gỗ. Vấn đề này, sau khi xem xét Cục BVTV có ý kiến như sau:

  Tại điểm d, Khoản 1, Điều 1 của Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 quy định: Pallet gỗ là vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (KDTV). Do vậy lô vật thể là pallet gỗ sẽ phải làm thủ tục KDTV khi xuất khẩu, nhập khẩu.

  Với các lô hàng là pallet gỗ tự nhiên đã được xử lý và đóng dấu theo quy định tại Tiêu chuẩn quốc tế số 15 về quản lý đối với vật liệu đóng gói bằng gỗ (ISPM 15) khi nhập khẩu phải kiểm tra thực tế nhưng không phải xuất trình Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary Certificate) hoặc giấy chứng nhận khử trùng xông hơi (Fumigation Certificate).

  Trường hợp bao bì, vật liệu đóng gói bằng gỗ có độ dày nhỏ hơn 6mm, gỗ ép công nghiệp (plywood) hoặc đã qua các công đoạn xử lý bằng keo dán, hơi nóng, áp suất hoặc kết hợp một trong các công đoạn xử lý đó, đã loại trừ được nguy cơ về sinh vật gây hại trên gỗ và có hồ sơ, giấy tờ để chứng minh sẽ không phải làm thủ tục KDTV xuất nhập khẩu.

  Vậy, Cục BVTV thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.
  Nơi nhận:

  Như trên;
  VP Bộ NN&PTNT;
  Cục trưởng (để b/c);
  Cục GSQL (Tổng cục Hải quan);
  Các chi cục KDTV vùng (thực hiện);
  Lưu VT, KDTV. KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Hoàng Trung