Một số quy định về thủ tục nhập khẩu, tạm nhập tái xuất mặt hàng đông lạnh • Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý sản phẩm đông lạnh nhập khẩu, tạm nhập tái xuất tại công văn số 1152/TTg-KTTH ngày 07/07/2010 (Tổng cục Hải quan đã sao y bản chính công văn số 1152/TTg-KTTH theo số 354/SL-VP ngày 15/07/2010 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh thành phố thống nhất thực hiện như sau:

  Đối với động vật và sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu:
  Cục Hải quan tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan kiểm dịch và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tạm dừng nhập khẩu các loại phủ tạng gia súc, gia cầm đông lạnh; kiểm dịch và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi thông quan hàng hóa.
  Chi cục Hải quan cửa khẩu chỉ thông quan hàng hóa khi đã có kết quả được nhập khẩu của cơ quan kiểm dịch và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.
  Đối với sản phẩm đông lạnh kinh doanh tạm nhập tái xuất:
  2.1. Trường hợp hàng hóa tồn đọng tại cửa khẩu nhập (nơi sản phẩm đông lạnh từ nước ngoài đến Việt Nam):
  Nếu hàng hóa tồn đọng tại cửa khẩu nhập quá 90 ngày, kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu dỡ hàng mà doanh nghiệp chưa làm thủ tục tạm nhập thì cục Hải quan tỉnh, thành phố xử lý theo quy định tại Khoản 4, Điều 45 Luật Hải quan và văn bản hướng dẫn liên quan.
  2.2. Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục tạm nhập hàng hóa nhưng chưa làm thủ tục tái xuất:
  a. Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ thời hạn được lưu lại tại Việt Nam đối với lô hàng tạm nhập theo quy định tại Khoản 2, Điều 12, Chương III Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ để quản lý theo dõi chặt chẽ lô hàng tạm nhập; nêu lô hàng tạm nhập quá thời hạn lưu lại tại Việt Nam theo quy định mà chưa tái xuất thì Cục Hải quan tỉnh, thành phố không thực hiện gia hạn thời hạn lưu lại tại Việt Nam đối với lô hàng.
  b. Đối với doanh nghiệp có lô hàng tạm nhập quá thời hạn lưu lại tại Việt Nam theo quy định, đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố trước mắt tạm đình chỉ làm thủ tục hải quan đối với lô hàng tiếp theo và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan theo quy định tại Nghị định số97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành, Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực Hải quan.

  2.3. Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục tái xuất hàng hóa:
  a. Về thời hạn hiệu lực của tờ khai tái xuất: đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện theo đúng quy định tại Điều 18 Luật Hải quan và Điều 27 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính.
  b. Về thời hạn hàng hoá tái xuất xuất qua cửa khẩu xuất: đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện theo đúng quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 37 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính.
  Trường hợp lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất gia hạn thời hạn hàng hóa tái xuất được lưu lại tại cửa khẩu xuất theo quy định, nếu tại khu vực cửa khẩu xuất bị quá tải về các Điểm sử dụng nguồn điện bảo quản lạnh đối với sản phẩm đông lạnh, doanh nghiệp có văn bản đề nghị được đưa sản phẩm đông lạnh về các kho, bãi, địa Điểm kiểm tra ngoài cửa khẩu để đảm bảo Điều kiện bảo quản lạnh thì lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu giải quyết cho chuyển hàng về các kho bãi, địa Điểm kiểm tra ngoài cửa khẩu nêu trên để bảo quản và đảm bảo kiểm tra, giám sát hàng hóa chặt chẽ theo quy định.

  2.4. Cục Hải quan tỉnh, thành phố hạn chế việc mở container để chia nhỏ lô hàng trong quá trình làm thủ tục tạm nhập, thủ tục tái xuất lô hàng.
  Để có thể nhận được những tư vấn chi tiết về thủ tục và quy trình nhập khẩu, tạm nhập tái xuất hàng đông lạnh, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được tư vấn miễn phí và dịch vụ chất lượng.
  Người liên hệ: Mr. Vũ Hoàng - 0945.211.058
  Email: Vuhoang.vnll@gmail.com
  Skype: Hoangvu19891