Thủ tục chấm dứt hoạt động kho ngoại quan • Trình tự thực hiện:

  Đối với cá nhân, tổ chức:
  Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị dừng hoạt động kho ngoại quan.

  Đối với cơ quan hành chính nhà nước:
  Cơ quan Hải quan tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra ra quyết định.

  Cách thức thực hiện:

  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan.
  Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Thành phần hồ sơ, bao gồm:
  Văn bản đề nghị dừng hoạt động kho ngoại quan.
  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

  Thời hạn giải quyết: 05 ngày tại cấp Cục.

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Cục Hải quan
  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng cục trưởng Hải quan
  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hải quan
  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định

  Lệ phí (nếu có): Không có

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Không có

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  Luật Hải quan sửa đổi năm 2005.
  Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
  Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.