Thủ tục xin đăng ký thành lập kho ngoại quan • Trình tự thực hiện:
  Đối với cá nhân, tổ chức:
  Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện và yêu cầu thành lập kho ngoại quan nêu trên, có nhu cầu thành lập kho ngoại quan thì lập hồ sơ gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp dự kiến thành lập kho ngoại quan để được xem xét.
  Đối với cơ quan hành chính nhà nước:
  Cục Hải quan khảo sát thực tế và kiến nghị Tổng cục ra quyết định thành lập (trong thời hạn 15 ngày)
  Tổng cục kiểm tra hồ sơ và ra quyết định thành lập (trong thời hạn 15 ngày).
  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

  Thành phần, số lương hồ sơ:

  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  Đơn xin thành lập kho ngoại quan (mẫu do Tổng cục Hải quan ban hành);
  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có chức năng kinh doanh kho bãi: bản sao;
  Sơ đồ thiết kế khu vực kho, bãi thể hiện rõ đường ranh giới ngăn cách với bên ngoài, vị trí các kho hàng, hệ thống đường vận chuyển nội bộ, hệ thống phòng chống cháy, nổ, bảo vệ, văn phòng kho và nơi làm việc của hải quan (khi cơ quan hải quan có nhu cầu);
  Chứng từ hợp pháp về quyền sử dụng kho, bãi.
  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

  Thời hạn giải quyết: 15 ngày tại cấp Cục và 15 ngày tại cấp Tổng cục

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Cục Hải quan
  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng cục trưởng Hải quan
  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hải quan
  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập

  Lệ phí (nếu có): Không có

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

  Đơn xin thành lập kho ngoại quan mẫu

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
  Điều kiện thành lập kho ngoại quan thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định 154/2005/NĐ-CP. Diện tích kho ngoại quan phải từ 1000 m2 trở lên (riêng kho lưu giữ vàng, bạc, đá quý; kho chuyên lưu giữ hàng hoá phải bảo quản theo chế độ lạnh, lạnh đông, diện tích có thể nhỏ hơn 1000 m2). Trước khi đưa kho vào hoạt động, chủ kho ngoại quan phải có hệ thống máy vi tính và hệ thống camera giám sát kho nối mạng với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan để quản lý hàng hoá xuất/nhập kho.

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  Luật Hải quan sửa đổi năm 2005;
  Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
  Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
  TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Số: ……/… Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
  …….., ngày … tháng … năm ….
  ĐƠN XIN THÀNH LẬP KHO NGOẠI QUAN

  Kính gửi:

  Tổng cục Hải quan;
  Cục Hải quan tỉnh, TP....
  Doanh nghiệp xin thành lập kho ngoại quan :
  Tên doanh nghiệp : ............................ Mã số thuế :...................................
  Trụ sở chính tại : .................................................. ..................................
  Số điện thoại : ............................. Số fax : ..............................................
  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số :..... ngày...... tháng..... năm...........;
  Cơ quan cấp : .................................................. ....
  Ngành nghề kinh doanh :..... ( chỉ kê ngành nghề kinh doanh liên quan đến điều kiện thành lập kho ngoại quan) .
  Xin thành lập kho ngoại quan tại : .................................................. ...............

  Khu vực kho ngoại quan có diện tích : ......... m2 .
  Khu vực kho ngoại quan gồm :
  Số lượng kho : ........................................... Tổng diện tích kho : ..........m2 .

  Diện tích bãi : ........... m 2 .
  Văn phòng làm việc của Hải quan kho : .............m 2 .
  Hồ sơ kèm theo đơn :
  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 01 bản sao (công chứng);
  Chứng từ hợp pháp về quyền sử dụng kho, bãi : 01 bản sao (công chứng);
  Sơ đồ thiết kế khu vực kho, bãi : 01 bản chính ;
  Doanh nghiệp zin cam đoan các nội dung trên là đúng. Doanh nghiệp cam kết chấp hành và thực hiện đúng các quy định pháp luật về hoạt động kho ngoại quan.
  GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
  (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)