Các giai đoạn phát triển của logistics • Trên thế giới hiện nay có rất nhiều cách phân chia khác nhau về các giai đoạn phát triển cùa logistics.
  Có người thì đi từ khoa học chi tiết đến khoa học tổng hợp. từ tối ưu các hoạt động tách biệt đến sự liên kết các bộ phận riêng l ẽ , liên kết hoạt động giầa trong và ngoài doanh nghiệp... Bên cạnh đó. cũng có luận điểm cho rằng logistics đi từ các hoạt động phân phối vật chất, phát triển thành hệ thống dãy chuyền cung ứng, kết hợp đầu vào và đầu ra của quá trình sản xuất. kết nôi từ người
  cung ứng đến người tiêu dùng...
  Tuy nhiên xét một cách hệ thống nhất. có thể hiểu logistics đã phát triển qua 5 giai đoạn như sau:

  Giai đoan 1: Logistics tại nơi tác nghiệp (Workplace Logistics). Đây là giai đoạn đầu, từ nhầng năm 50 thế kỷ 20 khi logistics mới chuyển sang lĩnh vực kinh tế, được áp dụng để tối ưu hoa quá trình sản xuất tại nơi tác nghiệp trực tiếp của người lao động. Các hoạt động logistics thời kỳ này chù yếu là việc lưu chuyến hàng hoa, vật tư và các yếu tố sản xuất tại nơi tác nghiệp trực tiếp.

  Giai đoan 2: là giai đoạn logistics trong cơ sở sản xuất (Facilities Logistics).
  Vẫn là các hoạt động trong dòng lưu chuyển hàng hoa và vật tư sản xuất, nhưng là sự phối hợp giầa các vị trí tác nghiệp trong phạm vi một cơ sở sản xuất. Như vậy logistics đã được mở rộng từ các băng chuyền sản xuất ra phạm vi một cơ sở sản xuất của doanh nghiệp, từ một vị trí tác ghiệp đến nhiều vị trí tác nghiệp, yêu cầu sự kết hợp nhuần nhuyễn giầa nhầng người lao động trong một cơ sỏ sản xuất.

  Giai đoan 3: Giai đoạn mà phạm vi của logistics được mờ rộng hơn nầa, khi các doanh nghiệp ngành có quy mô sản xuất lớn. với một hệ thống các cơ sở sán xuất. Lúc này, logistics đóng vai trò phối hợp giầa các cơ sở sản xuất để lưu chuyển hàng hoa vật tư, thông tin giầa các cơ sở sản xuất kinh doanh cùa doanh nghiệp. Như vậy logistics đã mở rộng tầm bao quát, từ quản lý các cơ sờ sản xuất riêng lẻ đến phạm vi toàn bộ doanh nghiệp. Đây chính là giai đoạn được gọi là logistics
  trong doanh nghiệp (Corporate Logistics).

  Giai đoan 4: Logistics trong dây chuyền cung ứng (Supply Chain Logistics).
  Logistics ớ giai đoạn này chính là dòng lưu chuyển của vật tư. hàng hoa, dòng thông tin và tiền tệ giữa các doanh nghiệp. Như vậy, logistics chính là một chuỗi các hoạt động phối hợp giữa các doanh nghiệp, nối kết từ nhà cung ứng đến người tiêu dùng cuối cùng.
  Giai đoan gần đây và trong tương lai : là giai đoạn logistics đã phát triển trên phạm vi toàn cầu, với sự phối hợp các hoạt động lưu chuyển vật tư, hàng hoa. dòng thông tin và tiền tệ giữa các doanh nghiệp ớ các nước khác nhau. Đây chính là giai đoạn logistics toàn cầu (Global Logistics), với sự phát triển và ứng dặng rộng rãi các hình thức logistics như: 3PL, 4PL, E-Logistics hay còn gọi là 5PL. Giai đoạn này được coi là bước phát triển tất yếu của logistics. Vì các công ty, tập đoàn đặt trụ sở và phục vụ cho nhiều thị trường ở các nước khác nhau. nên phải thiết lập một hệ thống logistics toàn cầu đế cung cấp sản phẩm và dịch vặ theo yêu cầu của khách hàng. Các hệ thống logistics ở các nước khác nhau, các khu vực khác nhau có thể không hoàn toàn giống nhau nhưng tất cà các hệ thống logistics đều có điếm chung là sự kết hợp khéo léo, khoa học, chuyên nghiệp chuỗi các hoạt động như: marketing, sản xuất, tài chính, vận tải, thu mua, dự trữ, phân phối,...đế đạt được mặc đích phặc vặ khách hàng tôi đa với chi phí tôi thiêu.

  Logistics đã có một quá trình phát triển rất hệ thông và trong tương lai dịch vụ này chắc chắn sẽ vô cùng sôi động cùng với sự phát triển nhanh chóng cùa các thành tựu công nghệ và toàn cầu hoa nền kinh tế trên thê giới ngày càng sâu rộng.