Bảo hiểm đối với vận chuyển hàng hóa là sản phẩm động vật • Đối tượng được bảo hiểm là các sản phẩm từ động vật như hàng hải sản, súc sản đông lạnh (chở trên tàu đông lạnh hoặc container đông lạnh); thực phẩm ướp lạnh; thịt cá hộp. Không áp dụng cho thịt nguội, thịt tươi, thịt ướp lạnh.

  PHẠM VI BẢO HIỂM
  Loại trừ những quy định trong điểm 3 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm cho mất mát hoặc hư hỏng xảy ra cho đối tượng được bảo hiểm gây ra bởi:
  – Những người đình công, công nhân bị cấm xưởng, hoặc những người tham gia gây rối loạn lao động, phá rối trật tự hoặc bạo động.
  – Bất kỳ kẻ khủng bố nào hoặc do bất kỳ người nào hành động vì một động cơ chính trị.

  SỐ TIỀN BẢO HIỂM
  Số tiền bảo hiểm của hàng hóa được bảo hiểm phải là giá trị của hàng hóa do người được bảo hiểm kê khai và được MIC chấp nhận. Thông thường số tiền bảo hiểm được tính gồm giá tiền hàng (C) ghi trên hóa đơn bán hàng (hoặc giá hàng thực tế tại nơi gửi hàng nếu không có hóa đơn) cộng chi phí vận chuyển (F) và phí bảo hiểm (I). Số tiền bảo hiểm có thể tính gộp cả tiền lãi ước tính, tuy nhiên tiền lãi này không vượt quá 10% giá trị bảo hiểm.

  HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM
  Khi đòi MIC bồi thường về những mất mát hư hỏng thuộc trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm, người được bảo hiểm cần nộp đủ những giấy tờ chứng minh, trong đó từng trường hợp liên quan phải có:
  – Bản chính của hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm;
  – Bản chính hoặc bản sao hóa đơn gửi hàng, kèm theo bản kê chi tiết hàng hóa và/hoặc phiếu ghi trọng lượng;
  – Bản chính của vận tải đơn và/hoặc hợp đồng chuyên chở các loại;
  – Biên bản giám định và chứng từ tài liệu khác ghi rõ mức độ tổn thất;
  – Giấy biên nhận hoặc giấy chứng nhận thu giao hàng và phiếu ghi trọng lượng tại nơi nhận cuối cùng;
  – Bản sao báo cáo hải sự và/hoặc trích sao nhật ký hàng hải;
  – Công văn thư từ trao đổi với người chuyên chở và các bên khác về trách nhiệm của họ đối với tổn thất;
  – Giấy yêu cầu bồi thường;
  – Chứng thư giám định;
  – Sổ ghi nhiệt độ Container;
  – Các chứng từ khác liên quan đến khiếu nại;
  – Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).
  Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm của MIC

  Lưu ý đặc biệt: Bảo hiểm này không bảo hiểm cho mất mát, hư hỏng hay chi phí gây ra bởi lệnh cấm vận, hay bởi lệnh tiêu hủy, ngăn cấm hay cầm giữ của chính phủ hoặc các cơ quan chức năng của nước nhập khẩu, nhưng loại trừ trường hợp những mất mát, hư hỏng của đối tượng được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro đã được bảo hiểm và đã diễn một cách liên tục trước khi có sự tiêu hủy, ngăn cấm hay cầm giữ như vậy.


Log in to reply