6 điều kiện khi đăng kí Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1 • 1. Điều kiện đăng ký Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1
  Để được cấp Giấy phép, doanh nghiệp phải đảm bảo được những điều kiện sau:

  • Công ty phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Có văn bản cam kết sản xuất hóa chất Bảng 1 không vi phạm các nội dung quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định 38/2014/NĐ-CP.
  • Có cơ sở vật chất về hệ thống xử lí chất thải, phương tiện vận chuyển hóa chất đạt chuẩn, phù hợp, đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Có hợp đồng với cơ sở có đủ năng lực thực hiện việc vận chuyển hóa chất đối với trường hợp không có phương tiện vận chuyển.
  • Đảm bảo về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan.
  • Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật của cơ sở sản xuất hóa chất Bảng 1 phải có trình độ từ đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất. Đội ngũ quản lý, kỹ thuật, điều hành cơ sở hóa chất Bảng phải có trình độ chuyên môn về hóa chất.
  • Người lao động trực tiếp tiếp xúc với hóa chất của cơ sở hóa chất Bảng 1 phải được đào tạo, huấn luyện về an toàn hóa chất.
   Đọc thêm về: giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1
   2. 7 giấy tờ cần thiết khi đăng kí Giấy phép
   Doanh nghiệp lập 1 bộ hồ sơ đề nghị BCT cấp Giấy phép gồm các loại giấy tờ sau:
   (1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1;
   (2) Bản cam kết sản xuất hóa chất Bảng 1;
   (3) Danh sách đội ngũ quản lý, kỹ thuật, điều hành sản xuất;
   Xem thêm về: giấy phép sản xuất hóa chất bảng 2, hóa chất bảng 3
   Và các giấy tờ bản sao, bao gồm:
   (4) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
   (5) Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.
   (6) Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy hoặc Bản sao quyết định phê duyệt phương án chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp.
   (7) Bản sao hợp đồng thử nghiệm với tổ chức thử nghiệm được chỉ định.
   Tìm hiểu thêm về: Dịch vụ xin giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1
   THÔNG TIN CÔNG TY
   CÔNG TY TNHH AZTAX
   Hotline: 0932 383 089 - Email: cs@aztax.com.vn

Log in to reply