Tính cước vận chuyển đường thủy theo quy định nào? • Bộ Giao thông vận tải trả lời vấn đề này như sau:
  Theo Điều 4 Thông tư số 36/2012/TT-BGTVT ngày 13/9/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa thì việc xác định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa theo quy định tại Mục 3 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5664:2009 Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 3082/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
  Tuy nhiên hiện nay, việc tính giá cước dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy nội địa, không căn cứ vào cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.
  Giá cước dịch vụ vận chuyển hàng hóa được xác định theo cơ chế thị trường, thông qua hợp đồng vận chuyển, đơn vị tính cước vận chuyển là đồng/tấn.kilômét. • Đường thủy nội địa, chưa được phát huy đúng, do vấn đề chi phí và điều độ, thời gian vận chuyển cũng lâu hơn.
  Chỉ có thể kết nối cảng biển với cảng thủy nội địa hoặc ICD thì có thể giải quyết đc phần nào vấn đề..
  Quan trọng là quy mô ...


Log in to reply