Ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam • Danh mục xuất nhập khẩu Việt Nam được sử dụng thống nhất trong hoạt động thống kê nhà nước. Áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tới công tác thống kê xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ theo quy định của Luật Thống kê 2015.

  Theo đó, Danh mục gồm 5 cấp:

  Gồm 12 dịch vụ được mã hóa bằng 2 chữ số từ 01 đến 12.
  45 dịch vụ được mã hóa bằng 4 chữ số theo dịch vụ cấp 1 tương ứng.
  95 dịch vụ được mã hóa bàng 5 chữ số theo dịch vụ cấp 2 tương ứng.
  136 dịch vụ được mà hóa bằng 6 chữ số theo dịch vụ cấp 3 tương ứng.
  168 dịch vụ được mã hóa bằng 7 chữ số theo dịch vụ cấp 4 tương ứng.
  Nội dung Danh mục giải thích rõ những dịch vụ xuất, nhập khẩu gồm: khái niệm, nhận dạng các hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ, dịch vụ thuộc phạm vi, không thuộc phạm vi thống kê dịch vụ xuất, nhập khẩu.

  Quyết định 01/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 1/3/2021.

  Đính kèm: Quyết định 01/2021/QĐ-TTg

  ——————————————

  Nguyen Dang Viet Nam Co., ltd

  Address: Room 401, No 1, 329 alley, Cau Giay Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

  Website: https://nguyendang.net.vn/

  TEL: +84-24 7777 8468

  Email: ovs.group@nguyendang.net.vn

  Member of networks: WWPC, GLA, FIATA, VLA

  Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDangVietNam/

  Twitter: https://twitter.com/NguyenDangLog

  Youtube: http://www.youtube.com/c/NguyenDangVietNam

  Xem thêm: https://nguyendang.net.vn/vi/ban-hanh-danh-muc-dich-vu-xuat-khau-nhap-khau-viet-nam/

  alt text • Xe khách nhập khẩu, xe gaz Van


Log in to reply