Các công việc ngành Logistics  • Các công việc ngành Logistics

    Logistics là gì?

    Logistics /loʊ.ˈdʒɪs.tɪk/ là quá trình hoạch định, thực hiện và kiểm soát luồng hàng hóa và thông tin hàng hóa đầu vào (nguyên vật liệu) và đầu ra (sản phẩm) nhằm đưa hàng hóa từ diểm xuất phát đến nơi tiêu thụ. Ta có thể tạm dịch logistics là hậu cần nhưng không sát nghĩa. Hiện nay vẫn chưa có một thuật ngữ nào tương đương với Logistics trong Tiếng Việt, do vậy Nguyên Đăng khuyến nghị các bạn sử dụng Logistics thay cho hậu cần trong công việc như sử dụng từ Container nhé!
    Dịch vụ Logistics là một hoạt động thương mại, trong đó một cá nhân hay doanh nghiệp đứng ra thực hiện các công việc như như hoạch định, thực hiện, kiểm soát việc sắp xếp, đóng gói, vận chuyển, làm thủ tục hải quan cho hàng hóa, và dự trữ hiệu quả hàng hóa, dịch vụ, giao nhận hàng theo yêu cầu của khách hàng và nhận thù lao

    Xem đầy đủ tại: https://nguyendang.net.vn/vi/cac-cong-viec-nganh-logistics/[IMG]


Log in to reply