Quy Định Ứng Với Các Thủ Tục Kiểm Tra Chuyên Ngành • Đối với những hàng hóa chịu ảnh hưởng của thủ tục kiểm tra chuyên ngành, có thể tìm hiểu về những Quy định ứng với các thủ tục kiểm tra chuyên ngành đó.

  Cùng Kiến thức xuất nhập khẩu tìm hiểu về hiện nay bao gồm các kiểm tra chuyên ngành nào? Và quy định nào?

  1.Thủ tục kiểm dịch thực vật -Thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với thực vật
  Thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với thực vật được thực hiện thông qua thủ tục kiểm dịch thực vật tuân thủ theo các quy định:

  30/2014/TT-BNNPTNT: Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

  15/2008/TT-BNNPTNT: Bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  33/2014/TT-BNNPTNT: Quy trình trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
  30/2017/TT-BNNPTNT: Sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường. học nguyên lý kế toán ở đâu tốt
  2.Thủ tục kiểm dịch động vật
  Thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với động vật được thực hiện thông qua thủ tục kiểm dịch động vật tuân thủ theo các quy định:

  15/2018/TT-BNNPTNT: Bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  25/2016/TT-BNNPTNT: Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn
  26/2016/TT-BNNPTNT: Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản, ban hành ngày 30/06/2016
  Quy định ứng với các thủ tục kiểm tra chuyên ngành

  3.Thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm
  4755/QĐ-BCT: Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc đảm bảo chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, ban hàng ngày 21/12/2017.
  07/VBHN-BNNPTNT: Hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tr, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, ban hành ngày 11/04/2017.
  27/2017/TT-BNNPTNT: Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu, ban hành ngày 25/12/2017. nên học kế toán ở đâu
  15/2017/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, ban hành 02/02/2018.
  4.Thủ tục kiểm tra chất lượng
  06/VBHN-BKHCN: Hợp nhất Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, ban hành 28/08/2017.
  5.Công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy
  28/2012/TT-BNNPTNT: Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, ban hành 12/12/2012.
  02/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trường Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn. quy chuẩn kỹ thuật.