Xử lý trên VNACCS • 1/ Đối với tờ khai luồng vàng và luồng đỏ, sau khi đã nộp hồ sơ hải quan điện tử qua Ecus thì Doanh nghiệp có phải xuất trình hồ sơ giấy cho cơ quan hải quan nữa hay không? 2/ Mất bao lâu thì tờ khai luồng vàng được thông quan trên hệ thống? 3/ Mất bao lâu thì tờ khai luồng đỏ được phê duyệt để Công ty chúng tôi đi lấy hàng sau khi doanh nghiệp cung cấp đầy đủ hồ sơ?

  Đáp:

  Về việc nộp hồ sơ hải quan:
  Căn cứ Điều 4 Công văn 3899/TCHQ-GSQL ngày 04/07/2018 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn vướng mắc về thực hiện Nghị Định 59/2018/NĐ-CP của Chính Phủ và các văn bản hướng dẫn:

  “Việc gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan qua hệ thống đã được thực hiện trên hệ thống, đề nghị doanh nghiệp thực hiện gửi các chứng từ trên hệ thống. Trường hợp số lượng hồ sơ vượt quá dung lượng cho phép của hệ thống thì chấp thuận cho doanh nghiệp được nộp toàn bộ chứng từ thuộc hồ sơ hải quan dưới dạng bản giấy, trừ các chứng từ cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.”

  Do đó, trừ các trường hợp phải xuất trình chứng từ giấy để đối chiếu, trừ lùi (giấy phép, C/O bản giấy chưa triển khai điện tử,…), doanh nghiệp thực hiện gửi các chứng từ trên hệ thống điện tử Hải quan bằng dữ liệu điện tử theo định dạng đã ban hành.

  1./ Về thời gian xử lý của Hệ thống Vnaccs đối tờ khai luồng vàng, đỏ:

  Căn cứ điểm 3, điểm 4 khoản 8 điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Bộ Tài chính:

  “Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

  “3. Phân luồng tờ khai

  a) Tờ khai hải quan điện tử:

  a.1) Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

  Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ tiêu chí phân loại mức độ rủi ro do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định để quyết định phân luồng tờ khai và thông báo trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo một trong những hình thức dưới đây:

  a.1.1) Chấp nhận thông tin khai Tờ khai hải quan (luồng 1);

  a.1.2) Kiểm tra các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp, xuất trình hoặc các chứng từ có liên quan trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (luồng 2);

  a.1.3) Kiểm tra kiểm tra thực tế hàng hóa trên cơ sở kiểm tra các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp, xuất trình hoặc các chứng từ có liên quan trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (luồng 3).

  Tờ khai hải quan được cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng ngay sau khi Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký thông tin trên tờ khai hải quan.

  4Căn cứ vào thông tin cập nhật đến thời điểm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đến cửa khẩu, trường hợp thông tin về cơ sở phân luồng có thay đổi so với thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thì Hệ thống tự động xử lý và thông báo việc thay đổi kết quả phân luồng tờ khai hải quan cho người khai hải quan.”
  .
  4.Do đó, theo các quy định nêu trên đối với tờ khai hải quan điện tử thì cơ quan hải quan sẽ thông báo kết quả phân luồng cho người khai hải quan ngay khi Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử, tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký thông tin trên tờ khai hải quan. Theo đó, việc thời gian hệ thống xử lý để thông quan hàng hóa luồng vàng phụ thuộc vào thời gian doanh nghiệp khai báo, nộp hoặc bổ sung các chứng từ và thời gian kiểm tra hồ sơ của công chức cũng như tuỳ từng hồ sơ cụ thể. Thời gian hệ thống thông báo phân công kiểm tra hàng hoá luồng đỏ tuỳ thuộc vào kết quả kiểm tra hồ sơ và trình tự, thời gian xử lý phân công của Chi cục Hải quan trên hệ thống.
  .
  4 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.


Hãy đăng nhập để trả lời