Xuất, nhập quá cảnh và vận tải đa phương thức quốc tế • Căn cứ Khoản 14, Điều 4 Luật Hải quan đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005 giải thích từ ngữ quá cảnh “Quá cảnh”:
  “Quá cảnh” là việc chuyển hàng hóa, phương tiện vận tải từ một nước qua cửa khẩu vào lãnh thổ Việt Nam đến một nước khác hoặc trở về nước đó.
  Căn cứ Điều 2 Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ giải thích từ ngữ “Vận tải đa phương thức” và “Vận tải đa phương thức quốc tế” :
  “Vận tải đa phương thức” là việc vận chuyển hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trên cơ sở hợp đồng vận tải đa phương thức.

  “Vận tải đa phương thức quốc tế” là vận tải đa phương thức từ nơi người kinh doanh vận tải đa phương thức tiếp nhận hàng hóa ở Việt Nam đến một địa điểm được chỉ định giao trả hàng ở nước khác và ngược lại.

  “Người kinh doanh vận tải đa phương thức” là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giao kết và tự chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng vận tải đa phương thức.

  Theo giải thích từ ngữ nêu trên thì hoạt động quá cảnh là hoạt động chuyển hàng hóa từ một nước qua cửa khẩu vào lãnh thổ Việt Nam. Các loại hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài, trừ các loại vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ và các loại hàng hóa có độ nguy hiểm cao và hàng hóa thuộc danh mục cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, được quá cảnh lãnh thổ Việt Nam (nếu điều ước quốc tế mà Việt nam tham gia không có quy định khác) (Khoản 1, 2, 3 Điều 40 Nghị định 12/2006/NĐ-CP).

  Còn hoạt động kinh doanh vận tải đa phương thức là hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trên cơ sở hợp đồng vận tải đa phương thức.

  Như vậy, trường hợp Công ty chuyển hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam nếu có sử dụng phương thức vận tải đa phương thức, ngoài việc có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế, cần phải có Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.

  Công ty có thể nghiên cứu kỹ các quy định nói trên để thực hiện và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn chi tiết.

  Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/…- Căn cứ Khoản 14, Điều 4 Luật Hải quan đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005 giải thích từ ngữ quá cảnh “Quá cảnh”:

  “Quá cảnh” là việc chuyển hàng hóa, phương tiện vận tải từ một nước qua cửa khẩu vào lãnh thổ Việt Nam đến một nước khác hoặc trở về nước đó.
  Căn cứ Điều 2 Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ giải thích từ ngữ “Vận tải đa phương thức” và “Vận tải đa phương thức quốc tế” :
  “Vận tải đa phương thức” là việc vận chuyển hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trên cơ sở hợp đồng vận tải đa phương thức.

  “Vận tải đa phương thức quốc tế” là vận tải đa phương thức từ nơi người kinh doanh vận tải đa phương thức tiếp nhận hàng hóa ở Việt Nam đến một địa điểm được chỉ định giao trả hàng ở nước khác và ngược lại.

  “Người kinh doanh vận tải đa phương thức” là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giao kết và tự chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng vận tải đa phương thức.

  Theo giải thích từ ngữ nêu trên thì hoạt động quá cảnh là hoạt động chuyển hàng hóa từ một nước qua cửa khẩu vào lãnh thổ Việt Nam. Các loại hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài, trừ các loại vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ và các loại hàng hóa có độ nguy hiểm cao và hàng hóa thuộc danh mục cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, được quá cảnh lãnh thổ Việt Nam (nếu điều ước quốc tế mà Việt nam tham gia không có quy định khác) (Khoản 1, 2, 3 Điều 40 Nghị định 12/2006/NĐ-CP).

  Còn hoạt động kinh doanh vận tải đa phương thức là hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trên cơ sở hợp đồng vận tải đa phương thức.

  Như vậy, trường hợp Công ty chuyển hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam nếu có sử dụng phương thức vận tải đa phương thức, ngoài việc có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế, cần phải có Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.

  Công ty có thể nghiên cứu kỹ các quy định nói trên để thực hiện và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn chi tiết.

  Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/… • https://qalogistics.vn/category/dich-vu-logistics/van-chuyen-cross-border/
  Dịch vụ chuỗi cung ứng quốc tế
  Các dịch vụ logistics tổng hợp và door to door, dịch vụ xuất nhập khẩu ...
  #dichvulogistics #vantainoidia #vantaiquocte
  #transitcargo
  #hangquacanh
  #vantaidiLao #vanchuyendiLao #vanchuyenThailan#thutuchaiquan
  #khaithuehaiquan
  #dichvulogistics
  Quy trình nhập khẩu hàng hóa
  Nhập khẩu hàng hóa thực phẩm, hóa chất, các loại hàng hóa máy móc thiết bị
  Hàng hóa cũ, các thiết bị kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra chất lượng và xin giấy phép nhập khẩu
  Tư vấn thuê và lệ phí nhập khẩu hàng hóa
  Tư vấn phương án kinh doanh và các thủ tục liên quan đến hàng hóa
  Dịch vụ chuỗi cung ứng, chuỗi cung cấp hàng hóa, phân phối và tìm nguồn hàng, tìm nhà cung cấp .
  #vanchuyencontainerLanh #tamnhaptaixuat
  #vanchuyenthietbi
  #vanchuyenduongbien #vanchuyendaphuongthuc #doortodoor
  #logisticsVietnam #Laoslogistics