Luật vận chuyển hàng không quốc tế là một ngành luật độc lập • Luật vận chuyển hàng không quốc tế là một ngành luật độc lập
  A.MỞ ĐẦU

  Mỗi ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam có vị trí độc lập, có những nét đặc thù riêng so với những ngành luật khác. Một trong số đó phải kể đến là luật vận chuyển hàng không quốc tế. Đây là một ngành luật độc lập, điều đó được thể hiện ở việc đối tượng điều chỉnh riêng và phương pháp điều chỉnh riêng. Để làm rõ hơn vấn đề này, sau đây em xin được tìm hiểu và phân tích đề tài: “Chứng minh rằng: Luật vận chuyển hàng không quốc tế là một ngành luật độc lập”.

  B. NỘI DUNG

  1.Khái quát về Luật vận chuyển hàng không quốc tế
  a. Vận chuyển hàng không quốc tế
  Trước khi tìm hiểu về định nghĩa “Luật vận chuyển hàng không quốc tế” ta cần phải xem xét khái niệm “vận chuyển hàng không quốc tế”. Theo đó:

  Vận chuyển hàng không: Khái niệm vận chuyển hàng không (theo nghĩa rộng) đã được định nghĩa như sau: “sự tập hợp các yếu tố kinh tế - kỹ thuật, nhằm khai thác việc chuyên chở bằng tàu một cách hiệu quả” - hay nó còn là “sự di chuyển của tàu bay trong không trung để vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu phẩm, bưu điện, thư từ, địa điểm này đến một địa điểm khác”.
  Vận chuyển quốc tế: là “bất kỳ việc vận chuyển nào, theo hợp đồng ký kết giữa các bên, trong đó nơi xuất phát và nơi đến, có hoặc không có gián đoạn trong vận chuyển hoặc chuyển tải, nằm trong các lãnh thổ của các bên ký kết hoặc trong lãnh thổ của một bên ký kết,….” (Điều 1 Công ước Vác-sa-va 1929).
  Như vậy, Vận chuyển hàng không quốc tế là hoạt động chuyên chở bằng tàu bay vượt ra khỏi phạm vi một quốc gia, theo đó điểm xuất phát và điểm đến trong lãnh thổ của hai hay nhiều quốc gia, hoặc trong cùng một quốc gia với điều kiện là một điểm dừng trong lãnh thổ của một quốc gia khác.

  b. Pháp luật vận chuyển hàng không quốc tế
  Vận chuyển hàng không quốc tế là một trong số các hoạt động hàng không dân dụng nói chung. Nghiên cứu pháp luật vận chuyển hàng không quốc tế chính là nghiên cứu những quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động vận chuyển hàng không quốc tế .
  Luật vận chuyển hàng không quốc tế là tổng hợp những quy phạm, những nguyên tắc điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình vận chuyển quốc tế người, hành lý, hàng hóa, bưu phẩm, bưu điện, thư (gọi tắt là hành khách và hàng hóa) bằng tàu bay.
  Luật vận chuyển hàng không quốc tế là một ngành luật có đối tượng điều chỉnh riêng
  Mỗi ngành luật đều có loại quan hệ xã hội đặc thù thuộc đối tượng điều chỉnh của nó. Chẳng hạn, ngành luật hàng không điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động chấp hành-điều chỉnh của Nhà nước trên các lĩnh vực hành chính-chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; ngành Luật dân sự điều chỉnh các quan hệ tài sản và nhân thân phi tài sản. • https://luatkeypoint.vn/linh-vuc/
  #luat keyPoint #tuvanluat #tuvanPhaply
  #tuvandautu #thutucxuatnhapkhau #sohuutritue
  #trongtai