CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA • CV số: 6833/TCHQ-GSQL ngày 10/06/2014 V/v C/O mẫu JV cấp sau. Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
  Trên cơ sở công văn số 340/XNK-XXHH đề ngày 20/5/2014 của Cục XNK- Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến C/O mẫu JV như sau:

  Theo quy định tại Điều 7, phụ lục 5 Quy tắc thực hiện ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày 18/5/2009 của Bộ Công Thương thì khi C/O mẫu JV được cấp trong khoảng thời gian 03 ngày tính từ thời điểm giao hàng thì C/O không phải đánh dấu vào ô “Issued Retroactively”.
  Tuy nhiên, nhằm tạo thuận lợi thương mại thì việc C/O mẫu JV được cấp sau ngày giao hàng và trong khoảng thời gian 03 ngày lấy ngày giao hàng làm mốc tính, có đánh dấu vào ô “Issued Retroactively” vẫn được chấp nhận. - Việc kiểm tra sự phù hợp các tiêu chí khác trên C/O với hồ sơ hải quan và thực tế nhập khẩu của hàng hóa liên quan được thực hiện theo quy định hiện hành. • Thông tư 20/2014/TT-BCT ngày 25/06/2014 V/v quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc.
  Thông tư 20/2014/TT-BCT là căn cứ pháp lý để làm Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu AK (C/O form AK), có hiệu lực từ ngày 01/07/2014. • Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O form E) đi trung quốc chú ý:
  Quy tắc cụ thể mặt hàng đã thay đổi từ ngày 1/7/2014. Bãi bỏ Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 21/2014/TT-BCT ngày 26/06/2014.
  Thông tư 21/2014/TT-BCT này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. • Thông tư 04/2015/TT-BCT ngày 16/03/2015 làm C/O Asean - Korea
  V/v sửa đổi, bổ sung QUY TẮC CỤ THỂ MẶT HÀNG (C/O form AK) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/06/2014 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc.

  Bãi bỏ Phụ lục II - Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCT. • BCT ban hành Thông tư 31/2015/TT-BCT ngày 24/09/2015 hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di Lân.
  Thông tư 31/2015/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/10/2015 và thay thế cho Thông tư 33/2009/TT-BCT Theo đó,
  Thông tư này ban hành kèm theo:

  Quy tắc xuất xứ (Phụ lục I).
  Quy tắc cụ thể mặt hàng (Phụ lục II).
  Thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (trong Thông tư này gọi tắt là C/O) (Phụ lục III).
  Những thông tin tối thiểu của C/O (Phụ lục IV).
  Mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa AANZ (trong Thông tư này gọi tắt là C/O mẫu AANZ) (Phụ lục V-A). - Mẫu tờ khai bổ sung C/O (Phụ lục V-B).
  Mẫu Khai báo cho nhà xuất khẩu về trị giá FOB (Phụ lục V-C).
  Hướng dẫn kê khai C/O (Phụ lục VI).
  Đơn đề nghị cấp C/O (Phụ lục VII).
  Danh mục các Tổ chức cấp C/O (Phụ lục VIII). Thông tư 31/2015/TT-BCT ngày 24/09/2015 có hiệu lực từ ngày 01/10/2015 và thay thế cho Thông tư 33/2009/TT-BCT • C/O FORM D. THÔNG TƯ 22/2016/TT-BCT NGÀY 03/10/2016 THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN • Công văn số 486/GSQL-GQ4 ngày 09/03/2017 V/v vướng mắc liên quan hóa đơn bên thứ ba C/O form E.
  Điều kiện để được xem xét chấp nhận trong trường hợp C/O form E có hoá đơn do bên thứ 3 phát hành:

  Điều 23 Phụ lục 2 Thông tư 36/2010/TT-BCT,
  Công văn 2706/TCHQ-GSQL ngày 07/06/2011.
  Công văn 2476/TCHQ-GSQL ngày 16/09/2013. • Sau C/O form D, đến lượt C/O form AI được phép TỰ CẤP C/O.
  THÔNG TƯ 27/2017/TT-BCT NGÀY 06/12/2017 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 28/2015/TT-BCT QUY ĐỊNH VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH. • VBPL về Chứng nhận lưu hành tự do - CFS - Certificate of Free Sales:

  Quyết định 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 Quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do hàng hóa XNK.
  Thông tư 22/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do hàng hóa XNK.
  Thông tư 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 28/05/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại văn bản pháp luật của Bộ NNPTNT.
  Thông tư 19/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 Sửa đổi, bổ sung 06 văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  Thông tư 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm nông nghiệp.
  Văn bản 22/VBHN-BNNPTNT 2015 ngày 20/07/2015 Hợp nhất Thông tư về cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do • Thủ tục cấp C/O mẫu AANZ thực hiện theo quy định mới từ ngáy 01/01/2019.
  Ngày 12/11/2018, BCT ban hành Thông tư 42/2018/TT-BCT Quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN- ÚC- Newzealand (AANZFTA).
  Theo đó, thủ tục cấp C/O mẫu AANZ thực hiện theo Nghị định 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa.
  Hiện nay, thủ tục cấp C/O mẫu AANZ được thực hiện theo Thông tư 06/2011/TT-BCT quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi và Thông tư 01/2013/TT-BCT sửa đổi bổ sung Thông tư 06.
  Việc thực hiện thủ tục này còn được thực hiện theo Phụ lục III Thông tư 31/2015/TT-BCT . Ngoài ra, Phụ lục II - Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư 31/2015/TT-BCT được thay thế bằng phụ lục kèm theo Thông tư 42.
  Thông tư 42/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.