Thông tư 56/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018/
V/v Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

*Hiệu lực 18/02/2019.
*Bãi bỏ TT 10/2016/TT-BCT.