Quảng Ninh: "Quản" chặt hàng hóa gửi kho ngoại quan • Hải quan Quảng Ninh vừa chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa gửi kho ngoại quan.
  Theo đó, các cán bộ công chức cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy định về thủ tục hải quan, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan; Phân công, bố trí đủ công chức thực hiện giám sát 24/7 đối với toàn bộ hoạt động của kho ngoại quan.

  Đặc biệt các công chức quản lý kho ngoại quan cần giám sát chặt chẽ hàng hóa, phương tiện vận tải đưa vào, đưa ra và lưu giữ, bảo quản trong kho ngoại quan cũng như việc thực hiện các dịch vụ trong kho ngoại quan đảm bảo thực hiện đúng quy định.

  Hải quan Quảng Ninh cũng yêu cầu các Chi cục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan đến cửa khẩu xuất, địa điểm xuất hàng đảm bảo quản lý chặt chẽ hàng hóa từ khi đưa ra khỏi kho ngoại quan đến khi thực xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với các đội kiểm soát hải quan cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin về hàng hóa, phương tiện.

  Đồng thời, yêu cầu các chủ kho ngoại quan sắp xếp hợp lý các khu vực chứa hàng trong kho ngoại quan theo từng tờ khai hàng hóa nhập khẩu; không được để chung hàng hóa của nhiều tờ khai tại cùng một vị trí để tránh việc tráo đổi hàng hóa trong kho ngoại quan.

  Đối với các đội kiểm soát, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến tầu Dân Tiến, Hải quan Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị chủ động tổ chức các biện pháp nghiệp vụ để thu thập thông tin hỗ trợ các chi cục trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc loại hình kho ngoại quan; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn, tuyến trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

  Hải quan Quảng Ninh cũng tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ công chức, lãnh đạo trong thực thi nhiệm vụ được giao, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ doanh nghiệp…


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.