Thủ tục nhập khẩu hạt bông • 1./Về mã HS tham khảo:

  • Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế xuất khẩu của công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Cục Kiểm định Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Cục Kiểm định Hải quan xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

  • Do công ty không cung cấp chi tiết, hình ảnh của hàng hóa xuất khẩu nên Tổ tư vấn không thể có câu trả lời chính xác cho câu hỏi nêu trên.

  • Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

  • Căn cứ vào thực tế tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa xuất khẩu và áp dụng sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 27/06/2017 để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế.

  • Căn cứ Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

  • Hạt bông vải như công ty mô tả có thể tham khảo phân loại mã theo phân nhóm 12.07- Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh. HS 1207.29.00--Loại khác.

  2./ Về chính sách mặt hàng:

  Căn cứ Phụ lục 3 BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2017của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). Theo đó, trường hợp Công ty nhập khẩu hạt bông thuộc danh mục phải kiểm dịch thực vật theo phụ lục nêu trên.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.