Sales Logistics - nghề của cái gì cũng biết?


  • administrators

    Mỗi khách hàng là một loại hàng hoá dịch vụ khác nhau , làm càng rộng thì càng phải biết nhiều.
    Vậy Sales logistics có phải là người biết tuốt???  • 2019 thì Logistics chắc tiếp tục đà tăng trưởng ad nhỉ???


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.