Thông tư 01/2019/TT-BCT về cửa khẩu nhập phế liệu  • Phế liệu nhập khẩu không đươc nhập qua cửa khẩu đường bộ và cửa khẩu đường sắt.

    Hiệu lực 22/02/2019.
    0_1547103929806_49660110_1329161697235821_325532480650084352_n.jpg
    0_1547103936980_2.jpg


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.