Vận chuyển hàng không quốc tế, vận chuyển đi China, HongKong và Korea, Japan • Vận chuyển hàng không quốc tế, vận chuyển đi China, HongKong và Korea, Japan
  Nhận vận chuyển hàng không các tuyến quốc tế
  Vận chuyển hàng không đi Trung QUốc
  Vận chuyển hàng không đi Hong Kong, Taiwan
  Vận chuyển hàng không đi Hàn Quốc, Nhật Bản

  Nhận làm các dịch vụ thủ tục hải quan và các dịch vụ thông quan hàng hóa hai chiều
  Dịch vụ giao nhận vận chuyển door to door
  Dịch vụ logistics tổng hợp

  VNLL
  VYL
  0975145079
  0943064205.

  #vanchuyenhangkhong #vanchuyenquocte #vanchuyendoortodoor
  #dichvulogistics #vinalines
  #vanchuyenTrungquoc #vanchuyenHanquoc #vanchuyenNhatban • DỊch vụ logistics và khai báo hải quan , dịch vụ giao nhận vận chuyển chuyên nghiệp, tông hợp, door to door
  VYL.
  Viet Yeung Logistics • Vận chuyển hàng không các tuyến đi Trung Quốc , Hàn Quốc, Nhật Bản
  Vận chuyển hàng không door to door đến các nước Asean