Chứng từ xuất nhập khẩu (Phần 4) - Hợp đồng thương mại • Hợp đồng thương mại - Commercial Invoice: Là yêu cầu của người bán đòi người mua phải trả số tiền hàng ghi trên hóa đơn.

  Công dụ của hợp đồng thương mại Commercial Invoice:

  • Là trung tâm của bộ chứng từ thanh toán
  • Nói lên giá trị của hàng hóa và là bằng chứng của sự mua bán trong việc khai báo hải quan
  • Commercial Invoice cung cấp những chi tiết về hàng hóa với hợp đồng và theo dõi thực hiện hợp đồng.

  Những nội dung quan trọng nhất của hợp đồng thương mại:

  • Số và ngày lập hóa đơn
  • Tên, địa chỉ của người bán và người mua
  • Thông tin hàng hóa: mô tả số lượng đơn giá, số tiền
  • Điều kiện cơ sở giao hàng
  • Điều kiện thanh toán
  • Cảng xếp, dỡ
  • Tên tàu, số chuyến

  0_1544760236476_invoice.jpg

  Nguồn: Logistics4vn
  Xem thêm: chứng từ xuất nhập khẩu (phần 1), chứng từ xuất nhập khẩu (phần 2), chứng từ xuất nhập khẩu (phần 3)Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.